wz

CHRISTMAS ALL THE YEAR VIANOCE PO CELÝ ROK
 Tak možno povedať o človeku (ľuďoch),

ktorému každý deň žiari úsmev na

tvári ako slniečko a mesiac na oblohe

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Vianoce sú pre každého človeka najkrajšie vtedy, keď sú prežité v rodine, teda  rodičia s deťmi a deti s rodičmi, starí rodičia v kruhu svojich najbližších. Samozrejme v láske, spolupatričnosti, porozumení, v dobroprajnosti a vďačnosti ... Je stále dosť tých, ktorí sviatky Vianoc prežívajú mimo rodiny a aj bez rodiny. Sú to zväčša chorí, osamelí a opustení ľudia, bezdomovci i deti bez rodičov či siroty žijúcich rodičov obraté o svoje detstvo práva vďaka svojim nezodpovedným rodičom,  pestúnom. Je nepreberné množstvo ľudských osudov, tých, ktorí sa dostali do zlej životnej situácie. Napriek tomu však pocítia blízkosť celkom neznámych ľudí, s ktorými sa nikdy nestretli. Mám na mysli obyvateľov charitných domovov, ale aj tých neznámych, ktorých ste nikdy nevideli a ani oni vás. Ide o dary - milodarary  poskytnuté charitným domovom, o vaše príspevky a povzbudenia, ktorými podporujete charitnú činnosť a mnohých dobrovoľníkov v treťom sektore. 
 

Čo vlastne znamená slovo charita spolu s obsahom?
Charita rovná sa = vidieť, ukázať, prebudiť. V uvedenej krátkej vetičke sa nachádza hĺbka, lebo treba vidieť núdzu a biedu človeka známeho či neznámeho, treba na tento stav vecí verejne poukázať a aj na patričných miestach vyburcovať k pozornosti iných a prebúdzať tak ľudské svedomie, ktoré je v nás, no u mnohých spiace a svojou bohumilou činnosťou a účinnou pomocou biednym v utrpení pomáhať zmierňovať daný stav. To znamená charita.
Charity pôsobiace v oblasti sociálnych, zdravotníckych, humanitárnych a vzdelávacích služieb pomáhajú bez ohľadu na rasu, národnosť,  vierovyznanie a politické zmýšľanie. Poskytuje pomoc a svoje služby v stacionárnych zariadeniach, ambulantné a terénne služby.

Služby v stacionárnych zariadeniach predstavujú zariadenia, kde osamelí a inak postihnutí ľudia žijú dlhší čas alebo aj natrvalo, ku tomu potrebujú celodennú, nepretržitú opateru, pomoc. Hospic je zvláštny druh zdravotníckej starostlivosti o chorých v pokročilom štádiu ochorenia. Uplatňuje sa taká starostlivosť aj k členom rodiny, aby všetci v pokoji prežívali posledné chvíle života. V centre hospicovej pozornosti je človek s jeho osobnými potrebami, chorému sa ponúka liečba pomáhajúca žiť aktívny a dôstojný život až do smrti. Obvykle takmer v každom domove alebo v jeho blízkosti sa nachádza nejaká kaplnka alebo kostol a s tým aj duchovní, ich duchovná služba človeku, ľuďom, ľudstvu. Uvedený druhu starostlivosti Charity o starých a chorých rodičov má rôzne skúsenosti a poznatky a z toho aj plynúce ponaučenia ako napríklad to, čo sa naozaj nepatrí od detí voči rodičom, čiže, nepatrí sa „odložiť“ ich z vlastného domu do domu charity a charitný domov tak využiť ako „depozitár s DKP číslom“, niečo ako úschovňu. Takto sa doslova zbaviť rodičov a viac sa o nich nestarať. Alebo: zobrať rodičom majetok s myšlienkou:  „však sa o nich o nich Charita  postará“ a pritom nepokladať si za "psiu" povinnosť niečim aj na charitu prispieť. Mnohé charitné budovy sú zriadené z príspevkov ľudí a aj veriacich oblastí, kde sa charitné domy nachádzajú a vyžadujú aj veľké úsilie pracovníkov Charity. Tu je pripomienka: každý človek a všetci ľudia by naozaj mali vedieť, čo sa PATRÍ! Veď čo sa patrí, to sa aj MÁ!
Medzi stacionárne zariadenia ešte patria Detské sanatóriá pre deti s poruchami zraku a pohybového ústrojenstva a ďalších postihnutí, taktiež Charitný dom pre mladých ľudí, ktorým po dosiahnutí plnoletosti skončí nariadená ústavná výchova alebo pobyt v detskom domove. Zabezpečuje takisto prechodné ubytovanie po určitú stanovenú dobu okolo 18- 20 (?) mesiacov. A v neposlednom rade sem patria Krízové centrá so službami človeku, ľuďom: pre týrané matky s deťmi, ocitnuvšie sa v zlej situácií bez domova  a napokon aj nocľahárne určené na nočný pobyt ľudí bez domova.

Ambulantné služby sú charitatívno-sociálne centrá v mestách i na dedinách a cieľovou skupinou a samotnou náplňou práce sú sociálne odkázaní jednotlivci a rodiny ako napríklad  nezamestnaní, zdravotne postihnutí, bezdomovci, a iní. Poskytuje sa tu základné poradenstvo, pomoc pri vybavovaní dokladov, ubytovania, zamestnania, zabezpečenie šatstva a iná materiálna pomoc, ku tomu hygienická očista - sprcha a jeden krát denne teplé jedlo.
Sem patrí aj Poradňa pre utečencov a migrantov, ktorá zabezpečuje poradenstvo a kontakt so zastupiteľskými úradmi, cudzineckou políciou, (UNHCH), jazykovú komunikáciu, doprovod na úrady, pomoc pri začlenení sa do spoločnosti a spojení sa  rodín a podobne.

Terénne služby Charity sú Charitatívna služba v rodinách, ktorá zabezpečuje starostlivosť o starých, chorých, opustených, mentálne či telesne postihnutých ľudí v ich domácnostiach s cieľom umožniť im čo najdlhšie zostať v domácom prostredí medzi najbližšími bez nutnosti odchodu do domova dôchodcov či iného zariadenia. Potom to je Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá poskytuje zdravotnícke služby v domácom prostredí a napokon sú to Návštevné služby v nemocniciach a Dobrovoľnícke aktivity, kedy dobrovoľníci vykonávajú mnoho samostatných aktivít a podieľajú sa aj na všetkých terénnych, ambulantných a stacionárnych službách. Sú cennými pomocníkmi charít Slovenska. Preto je len dobré podporovať existujúce charity a zakladať nové, keďže u mnohých vidíme veľa chamtivosti, sebectva a nezáujem o druhých, iných ľudí.
A odkiaľ čerpajú Charity zdroje? Je tu na svojom mieste uvedená otázka. Sú to: dotácie od štátu, Vyšších územných celkov, od miest ...; ďalej dary dobrodincov a sponzorov a napokon jarné či jesenné alebo celoročné zbierky na Charitu a ako obvykle, je známe, že peňazí nikdy nie je dosť  a to platí aj o Charitných domoch, ktoré potrebujú financie na pomoc núdznym zväčša  jej dochybujú.
Mal som matku a penzióne, keď som sa už o ňu nemohla starať zo zdravotných dôvodov. Hlboko sa skláňam pred ľuďmi, ktorí dokážu robiť takéto služby s láskou a na slávu Ježišovu. Vďačnosť a úcta k týmto ľuďom je namieste, robia gigantickú prácu na malom priestore pre celé spoločenstvo ľudí a platí počas tisícročí a nie storočí,  v každom čase, i tom dnešnom: chudobných, chorých, opustených vždy budete mať medzi sebou. Pán Ježiš sa nad nimi skláňal, liečil ich, pomáhal im... Dal nám príklad. Ľudia SLUŽBY často za svoju namáhavú prácu nie sú primerane odmenení a je len spravodlivé, aby táto, pre spoločnosť tak potrebná služba, bola aj náležite honorovaná. Veď títo ľudia majú svoje rodiny, deti, potrebujú im zabezpečiť každodenné potreby, vzdelanie atď.; po práci potrebujú relax, dovolenku na načerpanie nových síl a pod. Služba charitatívnych pracovníkov je tichá, nebadaná, neprezentuje sa hlučnou reklamou, ale všetci dobre vieme, že je veľmi potrebná. Práve preto a aj preto majme voči týmto ľuďom patričnú úctu a buďme im vďační. Vedzme, že darovaním na charitu nestrácame a nebudeme ani chudobnejšími, ba naopak, stávame sa bohatší na duchu a tým získavame dary, ktoré nám nim nevezme a o ktoré nás nemôže ani obrať. Dávaním sa predsa stávame "človečími", ľudskejšími, prajnejšími, žičlivejšími a to sú trvalé hodnoty ducha v nás. Sme slobodní a na našej slobodnej vôli je možnosť prispievať na Charitu a aj osobitne, pokiaľ poznáme ľudí nie šťastných v núdzi, bez domova, prostriedkov, bez lásky a akejkoľvek istoty.

Ako sa na Slovensku darí neziskovým organizáciám?
Citujem: "Tu na Slovensku sa nemáme až tak zle a pozitívne ohlasy sú v prevahe, čo nás nesmierne teší.“ V rámci svojej práce navštívila Albánsko, Rwandu a Srí Lanku. Aj tam, ako aj pri svojej každodennej práci, sa stretla so silnými príbehmi. „Samozrejme sa ma takéto veci dotýkajú, no nemám voči nim nijaký obranný mechanizmus. Pamätám sa na jedného chlapca z Rwandy, ktorý bol súčasťou projektu Rodiny pod vedením detí. Ako štrnásťročný sa staral o dve mladšie sestričky. Nezabudnem na jeho pohľad – nebol to pohľad malého chlapca, ale dospelého muža, ktorý má toho na pleciach neskutočne veľa. Určite sa takéto veci zaryjú človeku niekde hlboko vnútri a človek má v danom momente chuť ostať tam a pomáhať priamo na mieste. No na druhej strane žijem s tým, že keď odídem, pomôžem im svojou prácou, ktorú robím tu na Slovensku. To je na tom to príjemné.“ 

Prečítajte si o zanietenej organizátorke a tvorkyni pre pomoc bezdomovcom a iným : TU!

Charitné projekty - zoradené abecedne
ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj (občianske združenie); jednou z humanitárnych aktivít je eliminovať hlad a vyhladovanie, a to nielen napĺňaním okamžitých potrieb; prostredníctvom rozvojových programov sa snaží problém hladu riešiť preventívne, s ohľadom na budúcnosť ...
- pôsobenie: celosvetovo (www.adra.org)
- web: http://www.adra.sk/ - mail: adra@adra.sk 
Food for Life - Jedlo pre život - organizácia, ktorá sa snaží svojimi činnosťami prispieť k zníženiu počtu hladom trpiacich ľudí vo svete; člen medzinárodnej vegetariánskej únie
- pôsobenie: celosvetovo
- web: http://www.ffl.org/ 
Rozdávame hladným jedlo zadarmo
-rozdávanie jedla hladným; je vyjadrením nezištnej solidarity k blížnemu a postojom proti ničeniu prírody na Zemi, proti vojnám, zbrojeniu, bezohladnosti, chudobe, hladu, konzumu, trápeniu zvierat kvôli získaniu potravy
- organizuje: voľné zoskupenie Jedlo namiesto zbraní
- pôsobenie: Bratislava, Košice, Trnava, SR
- web: http://www.jedlo.sk/ - mail: mail@jedlo.sk 
Slovenská rozvojová spolupráca ODA - systém poskytujúci širšie možnosti a priestor na uplatnenie mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií, súkromných firiem, štátnych subjektov, ako aj odborníkov z rôznych oblastí; týka sa i projektov pomahájúcich hladujúcim v rozvojových či postihnutých krajinách
- koordinátor: Ministerstvo zahraničných vecí, Odbor medzinárodnej ekonomickej spolupráce (OMES)
- mail: oda@foreign.gov.sk - web: http://www.slovakaid.mfa.sk/ 
Studne pre Malawi - projekt na výstavbu 124 studní v severnej časti Malawi, aby každé stravovacie centrum malo prístup k pitnej vode; náklady na jednu studňu predstavujú približne 15,000 Sk
- za týmto účelom Ministerstvo vnútra SR schválilo verejnú zbierku, ktorá bude trvať od 11. októbra 2006 po dobu jedného roka, do 11. októbra 2007
- mail: info@zivavodapremalawi.sk - web: http://www.zivavodapremalawi.sk/ 
UNICEFF - detský fond OSN, je jedinou špecializovanou agentúrou organizácie spojených národov, zameranou na pomoc deťom; usiluje sa o zníženie detskej chorobnosti a úmrtnosti a chráni deti v miestach, kde došlo k prírodným alebo vojnovým katastrófam; k projektom patrí i výživová pomoc ...
- pôsobenie: celosvetovo
- web: http://www.unicef.sk/ - mail: natcom@unicef.sk 


Staňte sa pre niekoho www.DOBRÝ ANJEL.sk

Posielajte chorým na rakovinu pravidelne každý mesiac aspoň 50 Sk.
Vaše peniaza každý mesiac doručíme do posledného haliera. Budete poznať mená a príbehy ľudí, ktorým pravidelne pomáhate.
Stačí, ak nám pošlete Vaše meno, priezvisko a adresu SMS-kou na 0905/03 23 23. Platíte ako za bežnú SMS-ku.
My Vám obratom pošleme SMS-kou Vaše jedinečné Anjelské osobné číslo a heslo.

Potom si už vo Vašej banke iba zriadite trvalý príkaz v prospech nášho účtu 219 725 8257/0200 na čiastku, ktorou chcete pravidelne mesačne prispievať. Trvalý príkaz môžete kedykoľvek zrušiť. Variabilný symbol je Vaše Anjelské osobné číslo.

Cez Anjelské osobné číslo a heslo si môžete na internete na http://www.dobryanjel.sk/  pozrieť mená a príbehy ľudí, ktorým každý mesiac pomáhate.
DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, e-mail: info@dobryanjel.sk  Viac informácií a pravidlá finančnej pomoci nájdete na http://www.dobryanjel.sk/ .

agnesa@seznam.cz  , http://vianocesk.wz.cz/ic.cz

 

ODKAZY:

agnesa@seznam.cz

http://www.cbrsk3.pisem.net/    

 http://www.svadba-chlebany.land.ru/    

 http://www.mudraakoradio.pisem.net

http://vianocesk.szm.com

 

ODKAZY

agnesa@seznam.cz 
Príroda:
http://agika.szm.com/ 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz/
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz/

Milovaná príroda:
http://www.cezmina.szm.sk/
Veľká noc:
http://www.eufrosyne.szm.com/
Veľká noc:
http://cbrsk2.pisem.net/
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org/ 
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com/
Vianoce:
http://www.cbrsk3.pisem.net/ 
CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz/
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru/
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.pisem.net/ 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz/
CB rádioamatérske hobby:
http://www.sweb.cz/agnesa 
Svadba Chlebany:
http://www.svadba-chlebany.land.ru/
Obec Horné Chlebany:
http://www.sweb.cz/hornechlebany 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]