);
wz
.

.

 

 Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250
Stránka je vytvorená pre Internet Explorer 4.0 a viac.

Cisárovná Mária Terézia
a osvietenstvo

 Zo šestnástich živo narodených detí jej šesť zomrelo.

Čas osvietenstva vo Francii priniesol hrdinov tejto doby dejín s menami Voltaire, Rousseau, Diderot, pričom prvý z nich je autorom rozsiahlych filozofických a historických spisov, divadelných hier, panfletov proti Cirkvi, fanatizmu, bezpráviu a absolútnej moci. O osemnásť rokov mladší Jean - Jacques Rousseau – švajčiarsko–francúzsky filozof -  hlásal odvážnu myšlienku rovnosti ľudí a návrat k prírode s teóriou spoločenskej zmluvy, podľa ktorej sú občania podriadení zákonu, ktorý si sami navrhnú a odsúhlasia a ktorý zaisťuje ich slobodu. V poradí tretím z nadčasovo nesmrteľných bol Denis Diderot, dobre známy po celom svete, ako redaktor  28 zväzkovej Encyklopédie, inak povedané: Racionálneho slovníka vied, umenia a remesiel, čo bolo súhrnom všetkého vtedajšieho vedenia.

Bola to doba, kedy francúzske osvietenstvo víťazilo nad stredovekými dogmami, kedy u nás na mnohých miestach rozhodovala duševná obmedzenosť a tvrdšie povedané, hlúposť. Bolo dostatok prípadov, kedy popravovali ľudí za čarodejníctvo a kedy sa na telách odsúdencov hľadali diablove znamenia... Mária Terézia vyňala súdnictvo z rúk stavov, poštátnila ho a roku 1768 vydala nový trestný poriadok – Constitutio Criminalis Theresiana.
 

Právom možno povedať, že nekorunovaným kráľom Európy sa stal v tomto čase Jean- Antoine Houdon (1741-1828) VOLTAIRE.

Mária Terézia - Habsburg

Dcéra cisára Karola VI. (1685-1740) a jeho manželky Alžbety Kristíny Brunšvicko-wolfenbüttelskej sa narodila 13. mája 1717 vo Viedni. Mala staršieho brata Leopolda a dve mladšie sestry. Keď jej brat zomrel, podľa pragmatickej sankcie (1713) sa stala otcovou dedičkou.

Štyridsať rokov vlády cisárovnej Márie TerézieRakúsku bolo obdobím tzv. osvietenského absolutizmu. Dňa 12.2.1736 sa vo Viedni konala jej svadba s Františkom Štefanom Lotrinským. Mária Terézia si za korunovačné mesto zvolila Bratislavu preto, aby získala podporu uhorskej šľachty proti odporcom Pragmatickej sankcie, ktorá mala prvej žene zabezpečiť právo na kráľovskú korunu. Bratislavský hrad sa stal kráľovskou rezidenciou a mesto dosiahlo za dvesto rokov, čo bolo metropolou uhorského kráľovstva, najväčší honor. Bola korunovaná v Bratislave za uhorskú kráľovnú až 25. júna 1741, keďže bola v požehnanom stave. Korunovačné slávnosti sa museli oddialiť, pretože sa obávali, že mladá dvadsaťtriročná budúca panovníčka nevydrží útrapy zdĺhavého ceremoniálu. A tak sa korunovácia odohrala necelé tri mesiace po narodení následníka trónu korunného princa Jozefa.


František Štefan Lotrinský
(* 8. 12. 1708, Nancy, Lotrinsko (dnes súčasť Francúzska), † 18.8. 1765, Innsbruck)

Najvýznamnejším činom, ktorým sa monarchia prispôsobila osvietenskému storočiu boli školské reformy. Štát vtedy podporoval rozvoj manufaktúr a priemyselnú výrobu, budovanie ciest, zdokonaľovanie poštového spojenia po krajine a zaviedol jednotnú menu. Vznikla spoločná toliarová a zlatková mena (1 toliar = 2 zlaté, 1 zlatý = 60 grajciarov). Bola zavedená jednotná sústava dolnorakúskych mier a váh. Zároveň boli zrušené hranice medzi jednotlivými krajinami, odstránené súkromné mýta. Rozvoj priemyslu priniesol také vysoké príjmy, že sa podarilo zlikvidovať štátny dlh. Ten dosiahol roku 1767 výšku 259 miliónov zlatých. Ale už roku 1775 bol dokonca dosiahnutý v štátnom rozpočte prebytok.

Tereziánsky toliar - mince, ktoré dala raziť rakúska panovníčka


Friedrich Wilhelm von Haugwitz (1702-1765)
 Významnou mierou sa na týchto zásadných zmenách podieľali prezieraví a vzdelaní radcovia cisárovnej Márie Terézie ako Friedrich Wilhelm Haugwitz, kancelár Václav Antonín Kounic, cisárovnin osobný lekár Gerhard van Swieten, právnik Karel Antonín Martini, predstavitelia politiky a vedy Johann Heinrich Gottlob Justi a Joseph von Sonnwenfels. Prvým poradcom bol Friedrich Wilhelm Haugwitz, ktorý presadil takú daňovú reformu, ktorá podstatne zvýšila štátne príjmy. Reformy daní, správy a armády uskutočnil ako prvé. Potom pomohol cisárovnej sústrediť všetku pomoc centralizáciou verejnej správy a nakoniec sa o riadenie armády začal vo všetkých ohľadoch starať štát a obmedzil sa vplyv šľachty.

Václav Antonín Kounic (1711 - 1794

Dôstojníci sa vyberali podľa schopností, dostávali plat a v armáde sa odstránili mimoriadne kruté tresty. Pre cisárovnú bol výraznou oporou aj hlavný predstaviteľ rakúskej zahraničnej politiky moravský gróf Václav Kounic a jeho politika – získať pre spoluprácu Francúzsko.

Priekopnícka bola reformná činnosť Márie Terézie v oblasti zdravotníctva. Už roku 1738 bola pri Uhorskej miestodržiteľskej rade zriadená zdravotná komisia zameraná na boj proti šíreniu moru a iných nákazlivých chorôb, ale aj na usmerňovanie činnosti zdravotníckych pracovníkov. Pôvodcom a organizátorom reformy bol osobný lekár a jeden z najbližších radcov kráľovnej Holanďan Gerhard van Swieten, priekopník očkovania. Otázky zdravotníctva komplexne rieši kráľovsky mandát Generale normativum de re sanitatis z roku 1770.

Mária Terézia mala talent na cudzie jazyky – plynulo hovorila po francúzsky, taliansky, latinsky, nemecky a španielsky. Mária Terézia verila tomu, že štátnické poslanie prevzala od predkov už svojim narodením a mala svoje celoživotné heslo, ktorým bola spravodlivosť a umiernenosť. Konala na tú dobu pokrokové rozhodnutia, hoci sa konali v hodine dvanástej. Boli v kontexte európskeho vývoja. Osvietenci

  Gerhard van Swieten (1700-1772)

sa snažili vzdelaním vymaniť ľud z nevedomosti a tak ho zbaviť biedy, pomôcť mu k dokonalejšiemu vnímaniu viery a tým zlepšiť aj pracovnú morálku. Zmeny sa začali konať už od základných škôl. No bohužiaľ, učenie žiakov sa konalo na premnohých miestach monarchie v nie vyhovujúcich podmienkach a v mnohých častiach monarchie žiakov učili vyslúžilí vojaci. Do dôb tereziánskych reforiem mali nad vzdelaním primát takmer bezvýhradne jezuiti, ktorí boli skúsenými pedagógmi a náležite prísni, konzervatívni. Pápež Klement XIV. ich rád zrušil a tak vznikla ťažkosť, kým nahradiť jezuitov. Preto prišli na rad svetskí učitelia, hoci piaristi v tom čase vypomohli s učením. Množstvo  gymnázií zaniklo. Obce sa v tom čase pramálo starali o to, či učitelia detí vedia viac ako písať a čítať, počítať. No nastala zásadná zmena v prístupe k obyčajným ľuďom, ktorým sa otvorili dvere k vzdelaniu, čo v histórii nášho územia nemalo obdobu.

 Joseph von Sonnwenfels(1732 - 1817)

Tereziánska zmena priniesla tak pravidelnú školskú dochádzku detí od 6 do 12 rokov, pokiaľ rodičia nemali financie na súkromných domácich učiteľov. Ako základ všeobecného školstva boli tzv.triviálne školy  v ktorých sa deti učili čítať, písať a počítať v ich národnom jazyku. Na ostatných Obecných školách bol vyučovací jazyk nemecký. Vo väčších mestách vznikali hlavné trojtriedne a neskôr štvortriedne školy, ktoré mali vedľa trivia aj základy latinčiny, dejepisu, zemepisu, prírodovedy, geometrie, slohu, kreslenia a domácich prác.

Johann Heinrich Gottlob Justi (1717 - 1771)

Ešte vyšší stupeň základného vzdelania bolo možné získať v hlavných mestách jednotlivých zemí habsburskej ríše na štvortriednych školách nazývaných aj „normálne“. Normálne školy v zemských hlavných mestách boli zamerané na prípravu učiteľov. Po absolvovaní najmenej troch ročníkov školy hlavnej alebo normálnej mohol študent prejsť do gymnázia s troma triedami gramatickými, dvoma humanitnými a dvoma filozofickými. Okrem toho boli zakladané i špecializované odborné školy pre výchovu tkáčov, včelárov, krajkárok, sádzačov apod. 
K podstatným zmenám došlo i na univerzitách. Zásluhou Gerharda van Swietena začal platiť nový študijný a skúšobný rád, tradičnú latinčinu nahradila nemčina, miesto diktovania prednášanej látky slovo za slovom boli vydávané učebné texty a výučby postupne mizli zastaralé stredoveké dogmy. Lekárske fakulty zaviedli chémiu, experimentálnu fyzikubotaniku. Teoretickú výchovu lekárov doplnila prax v novo zakladaných fakultných nemocniciach a klinikách. Kto mal záujem študovať teológiu, právo či medicínu, ten mal povinnosť najprv absolvovať na filozofickej fakulte dvoj až trojročný kurz metodiky hospodárskych reforiem. Zmeny sa samozrejme týkali i učiteľov. Bola od nich vyžadovaná nielen samostatná vedecká činnosť, ale museli chodiť i na pravidelné odborné doškoľovanie, aby pri výklade prírodných javov vystačili bez citátov z biblie.

Zlepšili sa všetky odvetvia umenia - remesiel a vied, rozvinuli sa základy všetkých znalostí nutných k tomu, aby boli pre štát vychovávaní užitoční občania. Všetko, čo bolo vo vedách márnivé, chimérické a neužitočné, bolo vytlačené zo škôl. Boli založené školy pre podporu umenia, knižnice prispôsobené  k verejnému užívaniu a taktiež zlepšené vyučovanie na triviálnych školách.“ Gymnázia sa dostali pod štátny dozor. V Uhorsku sa reforma riadila osobitnou študijnou osnovou, ktorú kráľovná vydala v roku 1777 pod názvom Ratio educationis. Tereziánska škola položila základy všeobecnej gramotnosti ľudových vrstiev a zásadnou mierou sa podieľala na ich vzdelanosti. Negatívny dopad bol v tom, že centralizácia moci a školské reformy sa spájali s germanizáciou ríše. Faktom však bolo a je, že Mária Terézia dokázala zvládnuť katastrofálnu situáciu ríše.

Tento úžasný pohyb dopredu k vzdelávaniu národov naštartovali filozofi, vedci, umelci, vynálezcovia, matematici atď. Výpravami k rovníku a do polárnych oblastí bola potvrdená Newtonova teória, že Zem má tvar splošteného sféroidu (1735); švédsky prírodovedec Carl von Linné zverejnil svoju prvú klasifikáciu rastlín (1735); britský vynálezca John Harrison zostrojil chronometer umožňujúci stanoviť na mori zemepisnú dĺžku (1736); ruský polyhistor M. V. Lomonosov vyslovil tézu, že teplo je výsledkom pohybu častíc (1744); Angličan Henry Cort začal na valcovacích stoliciach vyrábať hutný materiál nielen v tvare plochých pásov, ale i tyče a iné profily (1754); James Hargreaves skonštruoval prvý viacvretenový spriadací stroj (1764); francúzsky chemik Antoine Baumé vynaliezol hustomer (1768); škótsky inžinier James Watt si nechal patentovať svoj váhadlový parný stroj (1769); Francúz Antoine - Laurent Lavoisier objavil, že diamant je čistý uhlík (1772); cez rieku Severn u Coalbrookdale v Anglii bol postavený prvý liatinový most na svete (1779) atď., atď., atď.  

Prvý profesor Horných vied a Horného práva

 „Od mladosti“ som bol vychovávaný pri baniach a teda od svojich prvých rokov som sa naučil spolu s technickými termínmi poznať prvé  základy banského vedenia, tiež úžitok, prevádzku a názvy rôzneho banského diela a užívanie prístrojov,“ napísal Jan Tadeáš Peithner (*1727), pravnuk žoldniera, ktorý sa koncom tridsaťročnej vojny usadil v Božím Daru a svoje banské skúsenosti z Tyrol uplatnil pri ťažbe a spracovaní krušnohorsej olovenej rudy. Dobre situovaná rodina umožnila synovi vyštudovať tak latinskú piaristickú školu v Ostrově nad Ohří, ako aj filozofiu a nakoniec i práva v Prahe. „Nadobudol doktorskú hodnosť a vstúpil roku 1750 do služby v „Nejvyšším hornmistrovském a mincmistrovském úřadu.“ Pretože ho práce v archíve netešili, rozhodol sa pokračovať v rodinnej tradícií a začal v Jílovém u Prahy dolovať. Ťažbárstvo, v ktorom bol i jeho brat Václav Peithner , odviedlo vraj v rokoch 17621766 do pražskej mincovne deväť hrivien zlata (asi 2,3 kg). Na zlatokopectve Jan Tadeáš nezbohatol, získané technologické i podnikateľské skúsenosti ale neskôr výhodne zúročil.

Ďalší Peithnerov vzostup bol i cez intrigy tých, ktorí mu závideli, veľmi rýchly. Keď zjari 1762 doporučil Márii Terézii, aby na pražskej univerzite povolila štúdium montánnych vied, cisárovna vyjadrila s jeho predstavami najvyššiu spokojnosť. Nie je ani divu. Hlavný dôraz vo svojom návrhu kládol na mineralogické vedy, druhé miesto dostala výuka banstva a hutníctva a na koniec štúdia sa malo prednášať banské právo. Všetko bolo v dokonalej zhode s osvietenskou dvorskou politikou vychovávať prírodovedecky i technicky dobre pripravených úradníkov.

Učiť sa síce začalo až v roku 1763,  vďaka cisárovnej však okrem Prahy aj na novej dvojročnej montánnej škole v Štiavnici, budúcej slávnej banskej akadémii. „Schvaľujem nielen návrh, aby v Štiavnici bola založená praktická škola, ale taktiež, aby filozofickým fakultám bol daný príkaz prednášať mládeži hlbšie znalosti baníctva v nemeckej alebo zemskej reči, k čomu nech je pripustený každý študent. Peithner nech je ustanovený profesorom všetkých banských vied v Prahe, so zodpovedajúcim platom a s prostriedkami na zaobstaranie nutných pomôcok pre túto katedru.“ Ročný plat činil 1500 zlatých, ďalších 300 zlatých bolo pridelené na pokusy a 100 zlatých na vykurovanie posluchárne. Peithner tak mal na filozofii omnoho lepšie podmienky ako jeho služobne starší kolegovia.

Obsah vyučovaných montánnych vied stanovil vtedajší najvyšší český „hornmistr“: „Predovšetkým bude prednášané o prírodopise nerastnej  ríše, tj. o vlastných mineralogických a metalurgických poučkách spôsobom akejsi podzemnej fyziky, potom osvetlené skutočné umenie dolovania podľa poučiek podzemnej geometrie a ďalej základy metalurgickej chémie. A nakoniec sa má prednášať horná, štátna, právna a všeobecná hornoprávna náuka spolu s ríšskymi ústavami, zemskými zmluvami… a to všetko v nemeckej reči.“

Peithner patril k prvým profesorom pražskej univerzity, ktorí nevyučovali po latinsky, ale živým jazykom – nemecky.

„Roku 1772 bol povolaný za profesora horných vied a horného práva na štiavnickú akadémiu na Slovensku. V Ottovej encyklopédii sa píše o Peitherovi: „Ještě před tím stačil dokončit Tabelární přehled takzvaných vnějších znaků nerostů; Nárys všech metalurgických věd v pořádku, jak se podle nejvyššího nařízení přednášejí na univerzitě v Praze ; Základy hornických věd a Nástin přírodopisu a politických dějin českých a moravských dolů.“

Jan Antonín Scrinci zahájil na lekárskej fakulte verejné prednášky z experimentálnej fyziky (1745); univerzita zaradila do výuky montanistiku (1763), vedy politické (1766) a poľnohospodárske (1776); v Prahe vznikla Vlastenecká hospodářská společnost (1769) a múzeum prírodnin (1775); začal vychádzať prvý vedecký národný časopis Gelehrte Nachrichten (1771-1772); v Novém Kníně bola založená včelárska škola (1776); Praha sa dočkala verejnej univerzitnej knižnice (1777).

Odchodom do Banskej Štiavnice (B.Štiavnica  - svetové dedičstvo v knihe UNESCO) kariéra prvého českého kráľovského „horního rady“ neskončila; za to, že vzkriesil slávne tradície montanistiky založenej Georgiom Agricolom a Lazarom Erckerom, sa v roku 1780 stal rytierom z  Lichtenfelsu. Koľko rokov mu potom bolo ešte dopriate žiť, tak to sa nevie. Väčšina prameňov však uvádza, že zomrel vo Viedni ako šesťdesiatpäťročný.

V roku 1765 Mária Terézia ovdovela a úplne zmenila spôsob svojho života. Nechala si ostrihať svoje dlhé husté vlasy, šperky rozdala deťom, garderóbu dvorným dámam. Nosila len občas perly, symbol smútku a do konca života chodila v čiernom. V roku 1767 Viedeň zasiahla ťažká epidémia čiernych kiahní, ktoré 28. mája pochovali jej šestnásťročnú princeznú Josefu Gabrielu. Tak svoje 50-siatiny v roku 1767 oslávila Mária Terézia v úplnej tichosti s uboleným srdcom nad stratou milovanej dcérky. Zo šestnástich živo narodených detí jej šesť zomrelo. Nemala už síl znášať ďalšie rany osudu, napriek tomu však našla v sebe ešte dosť energie ovplyvňovať ďalších trinásť rokov stredoeurópsku politiku. Vyčerpaná panovníčka Mária Terézia zomrela 29. novembra 1780 vo veku 63 rokov. Krajine začal vládnuť jej syn Jozef II.

Riprand Graf von und zu Arco – Zinneberg a jeho manželka Maria Beatrix Anna von Habsburg Lothringen

(2010)

VYSOKÝ CHLUMEC

Zámek Vysoký Chlumec u Sedlčan spoluvlastní vnučka posledního českého krále.

Velké tajemství skrývá starobylý hrad, dnes zámek Vysoký Chlumec u Sedlčan na Příbramsku. Památku na rozhraní jižních a středních Čech spoluvlastní vnučka posledního rakousko-uherského císaře a českého krále Karla I. Habsburského a jeho ženy císařovny Zity.
Majiteli výjimečného zámku, tyčícího se na vysokém ostrohu nad stejnojmennou obcí Vysoký Chlumec, jsou Riprand Graf von und zu Arco – Zinneberg a jeho manželka Maria Beatrix Anna von Habsburg-Lothringen. Ti zámek koupili v devadesátých letech od Lobkowitzů, kterým jej stát vrátil v restituci. Oba manželé žijí částečně v Bavorsku, v Praze a Vysoký Chlumec, který je veřejnosti zcela nepřístupný, využívají jako letní sídlo.
Šestapadesátiletá Maria Beatrix Anna je dcerou císařova syna Roberta a její společenské zařazení podle etikety vyžaduje oslovení "Její císařská Výsost".
Riprand Graf von und zu Arco – Zinneberg založil v New Yorku v polovině osmdesátých let investiční společnost, která spravuje nemovitosti v hodnotě 500 milionů dolarů.
Kromě Vysokého Chlumce mají manželé v okolí mnoho tisíc hektarů lesů a k majetku patří i jeden z nejstarších pivovarů u nás, Lobkowitzký, který je v obci pod zámkem. Mimo jiného vlastní Riprand a Maria Beatrix ještě další nemovitosti, třeba zámek Moos v Německu.
Oba manželé se také před lety zapojili do Chlumeckého společenského života. "Finančně, věcně i organizačně a záštitami podporují naši základní školu a na počátku roku 2001 byli hlavními iniciátory založení Nadačního fondu Patronát Sedlčansko," řekl agentuře Mediafax starosta František Chlasták (NZ).
Marie Beatrix, vnučka Karla I. Habsburského, který se českým králem stal převzetím vlády nad Rakouským soustátím, do nějž České země spadaly, jen jeho vláda nebyla potvrzena korunovací. se může pyšnit ještě jednou výjimečností. Jejího dědečka blahořečil v říjnu 2004 papež Jan Pavel II. v bazilice svatého Petra ve Vatikánu za přítomnosti zhruba 30 000 věřících.
V pozadí snahy o blahořečení stála především vdova po císaři Zita, která se nikdy nevzdala myšlenky na obnovení monarchie. S osobou císaře souvisí nejméně jeden zázrak. Jistá smrtelně nemocná polská jeptiška v Brazílii, která se modlila za Karlovo blahořečení, se prý pak zázračně uzdravila. Karel I., který se narodil v roce 1887 a zemřel o téměř 35 let později na zápal plic, tak nyní může být svatořečen.
Jeho žena císařovna Zita se narodila 1892 a zemřela až v roce 1989 ve švýcarském klášteře, kam se na sklonku života přestěhovala. Se svým manželem, kterého přežila o 67 let, měla osm dětí.

Autor: René Kekely: http://www.mediafax.cz/domaci/3065200-Zamek-Vysoky-Chlumec-u-Sedlcan-spoluvlastni-vnucka-posledniho-ceskeho-krale
 

Zdroje, odkazy:
http://www.noveskolstvo.sk/article.php?297&ezin_author_id=6
http://www.historickarevue.com/?id=archiv_maria_terezia
http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_I._(SRR) 
http://www.racan.sk/2009/12/vojtech-polakovic.html

http://wapedia.mobi/sk/Jozef_II._Habsbursk%C3%BD
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerard_van_Swieten

http://www.relaxia.cz/alchymie_kral_veda.htm
http://cultureworld.wz.cz/historia/terezia.php

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sliezske_vojny
http://www.valka.cz/clanek_12340.html
http://www.valka.cz/clanek_12183.html
http://www.spsh.sk/encyklopedia
http://www.truni.sk/index.php?page=133
http://www.inzine.sk/article.asp?art=7191

http://www.rvp.cz/clanek/425/1215 - Kekulé

http://wapedia.mobi/sk/Filip,_vojvoda_Parmy
http://wapedia.mobi/sk/Rak%C3%BAske_Nizozemsko
http://www.gmb.sk/sk/month/detail/september_2007
http://luciusmalfoy.meu.zoznam.sk/news/maria-terezia/
http://encyklopedia.sme.sk/c/1850069/maria-terezia.html
http://www.historickarevue.com/?id=archiv_maria_terezia
http://wapedia.mobi/sk/Zoznam_vl%C3%A1dcov_%C4%8Ceska
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_von_Haugwitz 
http://wapedia.mobi/sk/Katar%C3%ADna_Opali%C5%84ska

http://wapedia.mobi/sk/Zoznam_vl%C3%A1dcov_Uhorska
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_II._Habsbursk%C3%BD

http://wapedia.mobi/sk/Karol_VI._Habsbursk%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ratio_educationis
http://www.vscht.cz/... - profesor Antonín Holý
http://wapedia.mobi/sk/Karol_VII._Albrecht

http://wapedia.mobi/sk/Slav%C3%B3nsko
http://esoteric.mysteria.cz/alchmin.htm
http://wapedia.mobi/sk/Habsburgovci

http://whc.unesco.org/en/list

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paracelsus
http://wapedia.mobi/sk/Karol_VII._Albrecht

http://cs.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Casanova
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/4748-alchymie
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/177454-stonehenge
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/193280-sargon-akkadsky
http://press.avcr.cz/index.php?p=Pavel-Hobza - prof. Pavel Hobza
http://scienceworld.cz/sw.nsf/ID/1A5851C8BD4EF734... - atomárna tužka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edward_Kelley - podrobný životopis alchymistu Kellyho
http://poltergeist.zjihlavy.cz/... a http://john-dee.navajo.cz/ - životopis alchymistu J.Dea
http://gorvin.mysteria.cz/... - pekná stránka o alchymii a varení piva v najstarších dobách
http://www.dacice-mesto.cz/page.php?fp=mesto/pametihodnosti/kostka-cukru - prvá kocka cukru

http://wapedia.mobi/sk/Rod_habsbursko-lotrinsk%C3%BD
http://www.korunovacneslavnosti.sk/slavnosti.jsp?page=ba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_Wichterle - Otto Wichterle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg - knihtlač
http://wapedia.mobi/sk/Zoznam_vl%C3%A1dcov_%C4%8Ceska

http://wapedia.mobi/sk/M%C3%A1ria_Jozefa_Bavorsk%C3%A1
http://wapedia.mobi/sk/Zoznam_panovn%C3%ADkov_Mantovy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Terezi%C3%A1nsky_urb%C3%A1r
http://wapedia.mobi/sk/Franti%C5%A1ek_I._Lotrinsk%C3%BD
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/192719-rudolf-ii - Rudolf II
http://wapedia.mobi/sk/M%C3%A1ria_Lujza_%C5%A0panielska

http://wapedia.mobi/sk/Zoznam_vl%C3%A1dcov_Rak%C3%BAska
http://wapedia.mobi/sk/Zoznam_vl%C3%A1dcov_Chorv%C3%A1tska
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_panovn%C3%ADkov_Uhorska
http://wapedia.mobi/sk/Zoznam_panovn%C3%ADkov_Mil%C3%A1na
http://wapedia.mobi/sk/Zoznam_Tosk%C3%A1nskych_vl%C3%A1dcov
http://vodik.czweb.org/... ing. J.Nor - palivové články a rýchlonabíjačka
http://wapedia.mobi/sk/M%C3%A1ria_Am%C3%A1lia_Rak%C3%BAska

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vojna_o_rak%C3%BAske_dedi%C4%8Dstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_panovn%C3%ADkov_%C4%8Ceska
http://www.numizmatik.eu/product/maria-terezia-toliar-1742-kb-4445/
http://www.obnova.sk/modules.php?name=clanky&file=clanok&sid=2695
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/192675-rozmberkove - Rožmberkovia
http://wapedia.mobi/sk/Al%C5%BEbeta_%C5%A0arlota_Orle%C3%A1nska

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Friedrich_Wilhelm_von_Haugwitz.jpg 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_panovn%C3%ADkov_Rak%C3%BAska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Heyrovsk%C3%BD - Jaroslav Heyrovský
http://sebak.blog.sme.sk/c/155622/Nabijacka-grofa-Palffyho-v-Bojniciach.html

http://www.habsburg.estranky.sk/fotoalbum/habsburgovci/kapucinska-hrobka
http://adelasevcikova.blog.cz/0905/dcery-marie-terezie-marie-antonie-antonietta

http://wapedia.mobi/sk/Anna_M%C3%A1ria_Franciska_Sasko-Lauenbursk%C3%A1
http://bratislava.sme.sk/c/2323373/maria-terezia-podporovala-augustinianky.html
http://www.panna.cz/panna/clanek/25--alchymie-a-alchymiste---pozemsky-dil.html
http://www.palatinus.sk/page.php?lang=svk&prg=article&menumainid=5&menuid=20

http://www.habsburg.estranky.sk/fotoalbum/panovnici-rakusko-uhorska/maria-terezia
http://dobroslava-luknarova.blog.sk/detail.html?a=dc86cba5b6b66d753d54bf2641ce5c10
http://bratislava.sme.sk/c/2225565/zamok-hof-ma-svoju-povodnu-barokovu-podobu.html
http://www.jachymov.cz/... - a http://stribrnak.cz/jachymovsky-tolar/ - Jachymovský toliar
http://wapedia.mobi/sk/%C5%A0peci%C3%A1lne:Kni%C5%BEn%C3%A9Zdroje/8010000744

http://www.schoenbrunn.at/en/things-to-know/tour-of-the-palace/vieux-laque-room.html
http://www.cas.sk/clanok/177928/unikat-v-dome-sv-martina-v-korune-nasli-listinu-z-cias-marie-terezie.html
Cisárska rodina: http://adelasevcikova.blog.cz/rubrika/obrazky-sourozencu-cisare-a-jejich-rodin
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=4074441f-1c40-46ba-80cf-af66608f1720
http://www.cas.sk/clanok/161577/vykradnuty-zamok-v-holici-zo-sidla-marie-terezie-je-ruina.html
http://ziar.sme.sk/c/5377250/muzeum-ochranuje-plast-v-ktorom-sfaral-do-bane-cisar-jozef-ii.html
http://www.egerszeginfo.hu/2/nagyhir.php?id=1112&archivum=igen&kategoria=%C1ltal%E1nos&category=igen
http://wapedia.mobi/sk/Zoznam_panovn%C3%ADkov_kr%C3%A1%C4%BEovstva_Gal%C3%ADcie_a_Lodom%C3%A9rie
http://wapedia.mobi/sk/Sv%C3%A4t%C3%A1_r%C3%ADmska_r%C3%AD%C5%A1a_nemeck%C3%A9ho_n%C3%A1roda
http://www.magimaxclub.net/index.php?&s=zaujimavosti/bratislavsky_hrad&PHPSESSID=lj90vq06htchsma6go1d9416s0
Veľké lásky na kráľovských trónoch: http://www.obroda.sk/clanok/25634/VeUokOL-lOTsky-na-krOTUoovskOSch-trO%B3noch/
http://spravy.pravda.sk/cisarovna-maria-terezia-mala-presporok-rada-fzk-/sk_zaujima.asp?c=A080513_084339_sk_zaujima_p23
Kniha: http://www.slovart.sk/knihy-v-slovenskom-a-ceskom-jazyku/literatura-faktu/mimo-edicie/maria-terezia.html?page_id=7023
http://www.bratislavskenoviny.sk/bratislava-kedysi/bratislavske-vino/10.-bratislavske-vinohradnictvo-a-maria-terezia.html?page_id=5449

a literatúra:
Dcery Marie Terezie - Friedrich Weissensteiner
J. Haubelt: České osvícenství. Svoboda, Praha 1986

Habsburkové a nadpřirozeno - G. Praschlová - Bichlerová

Císař Karel I. - Blaze těm kdo působí pokoj... - Eva Demmerleová
Dcery Habsburků na cizích trůnech - Friedrich Weissensteiner
Vraždy v rodě habsburském - S. M. Gössingová
Karel I. - Poslední český král - Jan Galandauer
Rakouští císařové - Friedrich Weissensteiner
Císařské tragédie - Juliette Benzoni  "Kráľovské pohrebiská"
  
El Escorial
Kláštor Poblet
Kláštor Alcobaça
Castel Sant'Angelo
Pevnosť Akershus
Strahovský kláštor
Kapucínska krypta
 
Dóm svätého Štefana
Katedrála v Roskilde
Winchesterská katedrála
Westminsterské opátstvo
Kláštor svätej Anežky Českej
Opátstvo Saint-Germain-des-Prés
Katedrála Panny Márie a svätého Štefana
Katedrála svätého Víta, Václava a Vojtecha
ooooo
oo
     
Cintoríny

Cintorín v Horných Chlebanoch 
   Cintoríny vo Francúzsku 
Cintoríny na Slovensku
Cintoríny vo Švédsku
Cintoríny v Rakúsku
Cintoríny v Rusku
 
Cintoríny v Česku
Slavín
Slavín (Bratislava)
Cintorín Slávičie údolie
Národný cintorín v Martine
Mauzóleum Chatama Sófera
Symbolický cintorín v Malej Fatre 
Krematórium a Urnový háj v Bratislave
Symbolický cintorín pri Popradskom plese
  
http://wapedia.mobi/sk/Kremat%C3%B3rium
Zoznam na Symbolickom cintoríne pri Popradskom plese
  
Zoznam ľudí pochovaných na Národnom cintoríne v Martine
http://wapedia.mobi/sk/Kremat%C3%B3rium_a_Urnov%C3%BD_h%C3%A1j_v_Bratislave
 
  

ODKAZY na moje weby

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Svet Bábik:
http://svetbabik.czweb.org
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
Horné Chlebany : http:/cbrsk-chlebany.czweb.org
 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.wz.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce: http://vianocesk.szm.com 


Cezmín Slovakia 2010