wz
 
 


MODLITBY ZA ODPUSTENIE

 

Vianoce, čas lásky, mieru a pokoja tak v mysli, srdci, duši, ako aj fakticky nás nabáda k základným hodnotám bytia, medzi ktoré patrí hlavne odpúšťanie  a pokánie. Oveľa hlbšie si treba uvedomovať ľudskú krehkosť a zraniteľnosť a silnú potrebu vzájomného odpúšťania. Tu máte niekoľko modlitieb za odpustenie, ktoré sú potrebné pre pokoj duše. Keď je chorá duša človeka, je chorý "celý človek" a o to väčšia je potreba odpúšťania, keďže choroby sú zväčša dôsledkom duševnej nepohody a utrpenia.

Citát: „Byť zlopamätlivým a pritom sa modliť je to isté, ako siať na mori a očakávať pritom žatvu... Modlitba zlopamätlivého je sejbou na kameň“ - hovorí ctihodný Izák Sýrsky.

Dvere, od ktorých kľúče od zámku držíme v ruke my sami sa volajú „odpustenie"
a „pokánie"

Ak pozorne čítame evanjeliá, zistíme, že Ježiš vyučoval o potrebe odpustenia tak často, až sa ho Peter opýtal: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?" (Mt 18, 21). Potreba odpustenia sa dokonca dostala aj do modlitby, keď učeníci žiadali Ježiša, aby ich naučil správne sa modliť: A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom (Mt 6, 12).

Odpustiť máme preto že:
Boh odpustil nám; máme brvno vo vlastných očiach, ktoré nám bráni vidieť náš hriech voči Bohu a chceme odstraňovať triesku nelásky voči nám (Mt 7, 3),
- Ten kto nás zranil je Božie stvorenie, Boh ho miluje a má s ním tak isto ako s nami plán,
- Boh chce, aby sme odpustili; neodpustenie je neposlušnosť voči Bohu,
- Dovoľujeme Bohu pracovať s tým, kto nás zranil (nedržíme ho vo väzení svojho neodpustenia).

Keďže máme slobodnú vôľu, môžeme sa rozhodnúť či odpustiť alebo nie. Ak sme sa rozhodli pre „nie", tak sa na nás vzťahuje Boží zákon neodpustenia. A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi (Mt 18, 34 - 35). Neodpustenie je hriech, ktorý je zvláštny tým, že zabraňuje odpusteniu iných hriechov. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy (Mt 6, 15) a drží nás vo väzení našich slabostí a hriešnych reakcií v situáciách, v ktorých sa prejavujú následky našich zranení. „Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera." (Lk 12, 59). Následky neodpustenia spôsobia, že nedokážeme počuť Boží hlas, nevieme sa správne rozhodnúť, nevieme čo od nás Boh chce, naša modlitba je neúčinná - pýchou sa staviame nad Boha, a tým sa Mu protivíme, čo bráni prijatiu Jeho milosti a požehnania.

Častokrát si myslíme, že nedokážeme odpustiť, lebo k tomu človeku necítime hneď lásku a nesprávame sa k nemu milo. Nechápeme rozdiel medzi dôverou a odpustením. Je dôležité vedieť, čo je a čo nie je odpustenie.

Odpustenie je:
vedomé rozhodnutie, ktoré robím svojou vôľou (nie citmi), aby som umožnil Ježišovi odstrániť zranenie (strach, horkosť, vzburu, nenávisť...) z môjho vlastného srdca, ktoré sa tam dostalo ako následok činnosti toho, komu som sa rozhodol odpustiť.
Vzdávam sa svojho práva na odplatu za hriechy spáchané na mne a dovoľujem Bohu byť sudcom v tejto veci.

Proces odpustenia je ukončený keď:
nemáme silnú emocionálnu reakciu pri stretnutí s človekom, ktorý nás zranil,
neprehrávame si stále vmysli, čo mu povieme, urobíme, keď ho stretneme,
nerozmýšľame, nepredstavujeme si, ako by sme mu mohli uškodiť,
môžeme mu úprimne žehnať,
vieme sa úprimne tešiť z dobier pre tohto človeka,
nemáme pocit, že ten človek je nám niečo dlžný.

Pri odpúšťaní buďme konkrétni (pomenujme osobu, ktorá nás zranila, kedy a akým spôsobom k zraneniu došlo, čo sme pritom prežívali) a vzdajme sa toho, že sa ten človek zmení. To je vec jeho a Boha.
Majme na zreteli, že zodpovednosť za naše zranenie nesie on, ale zodpovednosť z neodpustenia tomuto človeku nesieme my.

MODLITBA ODPUSTENIA

Prosím Bože o odpustenie za všetko, čím som sa voči druhým akýmkoľvek spôsobom previnil/a.
Prosím o moje očistenie od všetkých kliatieb, prekliatí, zlých slov a všetkého, čo by mohlo
škodiť mne, alebo komukoľvek v mojej rodine. Prosím o osvietenie všetkého Božím svetlom
 tak, aby sa v našich životoch prejavovala len Božia vôľa a nie vôľa iných ľudí.
Prosím Bože odpusti všetkým, ktorí mi akokoľvek ublížili,

akokoľvek zle sa voči mne správali
a mali snahu škodiť mne,
alebo ostatným členom v mojej rodine.
Prosím Bože nech je všetkým odpustené tak ďaleko do nášho rodu, ako je treba.
Ďakujem Ti Bože!


Blahoslavený je ten, kto môže spoločne s Gregorom Nysským povedať:
„Pane! Rob so mnou to, čo robím ja. Mohol by som sa sám za seba pomstievať, ale nepomstievam sa. Ani Ty sa nepomstievaj mne.
Predbehol som svojho nepriateľa a zmieril som sa s ním. Predíď aj Ty mňa svojou blahodaťou.
Zabudol som na zlo, ktoré mi on vykonal. Aj Ty zabudni na moje hriechy.
Milujem ho rovnako, ako pred tým, kým ma nezačal urážať. Bože, aj Ty ma miluj tak, keď ťa aj ja niekedy urazím.
Postupuj so mnou tak, ako ja postupujem s ním. Urobil som iba to, čo si prikázal, tak aj Ty urob to, ako si sľúbil: odpúšťajte a bude aj vám odpustené
(Lk 6, 37)“.

A preto...

Majme na pamäti, že na otázku apoštola Petra:
„Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko raz mu odpustiť? Až do sedem ráz?
Ježiš Kristus odpovedal slovami:
„Nehovorím ti, až do sedem ráz, ale až do sedemdesiatsedem raz!“
(Mt 18, 21-22).

A tak...
keď bude treba - aj každý deň sa modlime modlitbu ctihodného Efréma Sýrskeho:
„Zmiluj sa, Pane, nad tými, čo ma nenávidia a závidia mi!
Zmiluj sa, Pane, aj nad tými, čo ma ohovárajú, urážajú ma a krivdia mi!
Nič zlého s nimi neučiň a nech netrpia žiadne zlo kvôli mne hriešnemu ani v tomto živote a ani vo večnosti! Posväť ich svojou milosťou Najblahejší, pretože Ty si požehnaný pred všetkými na veky vekov. Amen“

Alebo modlitbu:
„Spasiteľu môj, nauč ma odpúšťať z celej mojej duše každému, kto ma akokoľvek urazí a ukrivdí mi.
Ja viem, že nemám právo na zľutovanie, že sa nemôžem pred Teba postaviť s pocitmi nepriateľstva, ktoré sa schovávajú v mojej duši. Zatvrdlo moje srdce! Niet vo mne lásky! Pomôž mi, Pane! Prosím Ťa, nauč ma odpúšťať tým, ktorí ma urážajú tak, ako si Ty sám, Boh môj, odpustil na kríži Tvojim nepriateľom!.
Amen"

Moje
webové stránk
y
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://agika.szm.com
 Veľká noc: http://eufrosyne.szm.com
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Jánska noc: http://cbjanskanoc.wz.cz
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
Vianoce: http://vianocechristmas.czweb.org
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu


by Cezmín Slovakia 2014 http://seniorka.szm.com ; http://cezmin.wz.cz