wz

CHRISTMAS ALL THE YEAR - VIANOCE PO CELÝ ROK
 Tak možno povedať o človeku (ľuďoch), ktorému každý deň žiari úsmev na tvári
ako slniečko a mesiac na oblohe.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.Východná kultúra v perspektíve západnej tradície TU! Autor: Hraničiar E-mail: hraniciar@yahoo.com

Viruju v jedinaho Boha
Otca,Všederžiteľa, tvorca neba i zemli,
vidimich že vsích i nevidímych.
I v jedinaho Hospoda Isusa Christa, Syna
Božija, jedinorodnaho, iže ot Otca rožden-
naho prežde vsich vik.Svita od Svita.
Boha istinna, roždenna, nesotvorenna,
jedinonosuščna Otcu, imže vsja byša.
Nas radí čelovik i našeho radi spasenia
sošedšaho so nebes, i voplotivšahosja ot
Ducha Svata i Marii Divi i vočelovičšasja.
Razpjataho že za ny pri Pontistím Pilatí.
I stradavša i pohrebenna i voskresšaho vo
tretij deň po pisanijem.
I vozšedšaho na nebesa i sidjaščaho
odesnuju Otca.
I paki hrjaduščaho so slavoju suditi
živym i mertvym, jehože carstviju
nebudet konca.
I v Ducha Svajataho, Hospoda životvorja-
ščaho, iže ot Otca i Syna ischodjaščaho, iže
s Otcem i Synom spoklaňjajema, i soslavima
hlaholavšaho proroki.
V jedinu svjatuju, sobornuju i apostolskuju
Cerkov.
Ispoviduju v jedino kreščenie vo ostavlenie
hrichov.
Čaju voskresenia mertvych.
I žizň buduščaho vika. Amiň.

 

 

 

.  [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Abeceda Pravoslávia
....Vďaka nášmu milostivému Hospodinovi a taktiež študentom našej bohosloveckej fakulty sa budem snažiť postupne uverejňovať krásne články venované vierouke, poučeniu, zamysleniu sa nad sv. Pravosláviim. Je to preklad knihy ?Azy Pravoslavija Základy (abeceda) Pravoslávia. V tejto knihe sa nachádzajú krásne a veľmi poučné články, ktoré sú kratučké a môžu si ich prečítať aj tí, ktorí majú málo voľného času. Zatiaľ je preložených asi 15 úryvkov. Verím však, že sa mi podarí toto dielo dokončiť a čoskoro bude môcť vyjsť táto kniha aj v slovenčine. Nájdete TU!

Svätý Grigorij Bohoslov a jeho dogmatické učenie 

Originál textu je TU!

Svätý Grigorij Bohoslov je jedným z tvorcov pravoslávneho dogmatického bohoslovia. Jeho meno stojí na poprednom mieste v zozname veľkých teológov Pravoslávnej Cirkvi. Nebol teológom – systematikom a nezaumienil si, že zostaví dôkladné smernice pre dogmatiku. Aj napriek tomu jeho významné práce predstavujú bohatý prameň pre učenie dogmatického bohoslovia. Medzi najvýznamnejšie patria: Pochopenie úloh a cieľov teológie, učenie o Bohu, o Trojici, o Christu, o Sv. Duchu, o človeku, o hriechovnom páde a vykúpení. Jeho teologické formulácie zanechali nezmazateľnú stopu na celý budúci vývoj dogmatickej tradície Pravoslávneho Východu. 
Narodil sa okolo roku 330 v Arianze, neďaleko mestečka Nazianza v juhozápadnej Kapadócii. Otec Grigorij bol v tom čase Nazianzským biskupom a matka Nóna bola veľmi zbožná žena a dbala na správnu kresťanskú výchovu svojich troch detí: Kesarija, Grigorija mladšieho a Gorgonie. Grigorij mladší sa správal k rodičom úctivo, vidiac v otcovi obraz pravého archipastiera a v matke – obraz ideálnej manželky, ktorá deti vychováva v kresťanskej tradícii. Je známe, že sa narodil vďaka modlitbám matky, túžiacej po synovi. Raz vo sne videla svoje dieťatko a počula jeho meno. Sv. Grigorij pokladal svoj život za splnenie sľubu daného matkou. Jeho detstvo bolo veľmi šťastné. Vyrastal obklopený rodičovskou láskou a celej rodiny. Na jeho výchovu významne vplývalo čítanie kníh a stretnutia s bohabojnými mužmi.
Budúci svätiteľ získal vynikajúce vzdelanie svojej doby. Základné vzdelanie získal vo svojom rodnom meste spolu s bratom Kesarijom. Potom navštevoval školu v Cezarey Kapadockej, kde sa stretáva so sv. Vasilijom Veľkým, budúcim významným teológom a zároveň jeho blízkym priateľom. Retoriku študoval v Cezarey Palestínskej na významnom palestínskom učilišti. Neskôr odchádza do Alexandrie, aby sa zoznámil s literárnymi dielami Origena, ktorý prednášal v oboch mestách. V Alexandrii sa Grigorij stretol so sv. Afanasijom Veľkým a zúčastňoval sa prednášok slávneho exegéta Didima. Svoje štúdia ukončil v Aténach na slávnej Platónovej Akadémii, kde pokračoval v štúdiu rétoriky, sofistiky a filozofie. Práve v Aténach známosť Grigorija a Vasilija prerástla do ozajstného priateľstva. Boli si veľmi blízky, skoro ako rodní bratia. V tom čase v Aténach bolo rozšírené pohanstvo. Obaja žili v kresťanskom duchu a snažili sa svojim retorickými schopnosťami šíriť kresťanskú misiu medzi pohanmi.  
Je zaujímavé, že nebol pokrstený v detstve, ale až po ukončení štúdii. Po návrate domov prijal svätú tajnu krstu. Chcel žiť životom filozofa, čo v jeho predstavách znamenalo polomnísšky život. Znamenal zjednotenie strohého kresťanského asketizmu a vedeckej práce.  
V Nazianze slúžil 10 rokov ako kňaz, aby pomohol otcovi v správe jeho eparchie. V čase Grigorijových kňazských začiatkoch vládol cisár Julián, ktorý bol v mladosti kresťanom, no napokon sa vzdal viery v jediného Boha a prijal pohanstvo.  
Chirotonija na biskupa bola jednou z najťažších životných etáp Grigorija. Vasilij rukopoložil Grigorija na neexistujúcu katedru. Ale úcta k otcovi a láska k priateľovi presvedčili Grigorija, aby chirotoniju prijal. Bol ustanovený do mesta Sasimy, kde Vasilijov protivník Anfim chcel pôsobiť ako biskup. Najal vojakov, aby tým zabránil Grigorijovmu vstupu do mesta. V Sasime neodslúžil ani jednu bohoslužbu. Grigorij sa vracia k otcovi a pomáha mu v správe eparchie až do jeho smrti. Jeho vzťahy s Vasilijom sa mierne narušili. Bolo zrejmé, že Grigorij sa stal terčom intríg a výpočitavosti. K ich zmiereniu dochádza na pohrebe Grigorija staršieho. 1. januára 379 zomiera Vasilij. Jeho smrť bola veľkou ranou pre Grigorija. Nemal už otca, matky, súrodencov ani blízkeho priateľa.  
Na začiatku r 379 sa Byzantským cisárom stáva Feodosij, ktorý bol na rozdiel od Valenta, ochrancom Pravoslávija. V tomto čase dostal Grigorij pozvanie do Konštantinopolu, aby morálne podržal svojich bratov v boji proti ariánom a apolinarianom. Prežil tam dva a pol roka, ktoré boli vrcholom jeho cirkevných a teologických aktivít. Všetky chrámy boli obsadené ariánmi. Slúžil iba v malom chráme, ktorý sa volal Voskresenije. Ariáni sa snažili vyhnať Grigorija z mesta, ale nepodarilo sa.  
Po príchode z Konštantinopolu sa Grigorij rozhodol zanechať všetky svoje aktivity a venovať sa Bohu a modlitbe. Bol už chorý, ale aj tak prijal správu nad Nazianskou eparchiou. Poprosil biskupa Feodora, aby mu poslal pomocníka. Ten mu posiela jeho blízkeho spolupracovníka Elladija. Nakoniec sa mu predsa vyplnil jeho celoživotný sen. Na sklonku života sa venoval iba modlitbe a žil prísnym asketickým životom. Zomrel vo veku 60 rokov. 

Učenie o poznaní Boha 
Učenie o poznaní Boha zaujíma v teologickom systéme sv. Grigorija popredné miesto. Bohopoznanie je cesta a úloha života, cesta k spaseniu a zbožteniu. Predovšetkým rozumom sa stretávame s Bohom a cez rozum a rozumné nazeranie sa zjednocujeme s Bohom a Boh sa zjednocuje sa nami. Tým, že Boh prijal plnosť ľudskej existencie a to prostredníctvom Bohu podobnému ľudskému umu sa rozum zjednocuje s Rozumom ako najbližší príbuzný. Tejto tématike sa venoval aj vo svojich literárnych dielach a teologických poučeniach. Ako teológ sa venoval obrane pravého učenia a vystupoval proti heretickým učeniam: bezočivému a racionalistickému maximalizmu, drzému zrieknutiu sa Appolinária, podľa ktorého je ľudský rozum beznádejne nečistý a hriešny. Niečo, čo sa nikdy nedá očistiť.  
Boh je Rozum, Veľký Rozum alebo druhá dokonalá bytnosť nepodliehajúca vypätiu rozuma. Na podobu Božiu sú stvorené predovšetkým rozumné stvorenia, skutočne anjelské. Od večnosti kraľuje v pustote vekov a svetostvoriteľský rozum si všíma vo svojich veľkých predstavách. Boh nám nadčrtáva prv svet rozumného a nebeského a až potom hmotného a zemného. A myšlienka sa stáva reálnou, ktorú realizuje Slovom a samozrejme aj Duchom. Vzniká svet anjelov, podobný Bohu svojim rozumným a duchovným bytím. Potom Boh tvorí svet viditeľný, túto zostavu neba a zeme, ktorá je svojim hrubým a pocitovým bytím tak cudzia Bohu. Ale krása a harmónia odrážajú Božiu Premúdrosť a Silu. V tomto hmotnom svete Boh tvorí človeka. To je nový svet, v malom svete sa ukrýva veľký svet. Boh prebýva v človeku. Toto stvoriteľské dielo komentuje sv. Grigorij takto:“ vzal trochu ním novovytvorenej zeme, nesmrteľnými rukami vytvoril môj obraz a dal mu Svoj Život, pretože vdýchol doň Ducha, ktorý je energiou neviditeľného Božstva.“ Človek je stvorený na obraz a podobu Božiu a preto sa musí podobať Bohu. Možnosť, aby sme sa skutočne podobali Bohu je zakotvená v skutočnom spojení sa ľudského ducha s Božstvom. Boh je svetlo najžiarivejšie a neprístupné. Druhým svetlom sú anjeli a tretím svetlom je človek. Boh je Svetlom rozumu a osvetľovaný od Pravého Svetla ľudský rozum sa stáva sám o sebe žiarivým. „Čím je slnko pre svet, tým je Boh pre rozumných,“ hovorí sv. Grigorij, „jedno osvetľuje svet viditeľný a druhé svet neviditeľný.“ Iba cez bohabojné zmýšľanie sa môže človek priblížiť k Bohu.  

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 


.
Učenie o Svätej Trojici 

Cirkevní otcovia pomenovali sv. Grigorija „ trojickým teológom“. Toto pomenovanie si nezaslúžil iba preto, že celý život oslavoval Sv. Trojicu a bojoval proti mylným učeniam a heretickým názorom. Ale hlavne preto, že  pre neho nazeranie na Presvätú Trojicu bolo cieľom a hlavnou úlohou v jeho duchovnom živote. Ako sám tvrdí: „ Trojica to sú moje myšlienky a ozdoba, kde je moja Trojica a Jej zjednocujúca žiara, tam aj nejasné tiene sa osvetľujú a privádzajú ma do vytrženia:“ 

V učení o Sv. Trojici sv. Grigorij opakuje a rozvíja myšlienky sv. Vasilija Veľkého, ktorého nazýval svojím „učiteľom teológie“. Základná myšlienka sv. Grigorija je: „Trojica je naozaj Trojica.“ V jeho Trojickom učení je cítiť osobitnú intímnosť skúsenosti a nadhľad. Snaží sa opísať  tajomstvo tejto existencie tako: „ Boh sa rozdeľuje takpovediac nerozdeliteľne a zjednocuje sa  rozdeliteľne, pretože Božstvo je jedno v Troch a Jediné sú Traja v ktorí sú Božstvom.“ Nazeranie na Trojicu v jej dokonalej jednote a nezlúčiteľnosti je  nesporným faktom duchovnej skúsenosti sv. Grigorija. Tým nazeraním sa stretáva s mnohými  uvedomeniami si svojej nemohúcnosti v opísaní nevyvrátiteľnych faktoch, porovnaniach a antitézach.  Pociťuje, že nemôže dokonale poznať a opísať všetky fakty. Dokonalá jednota Sv.Trojice je vyjadrená predovšetkým v bezpodmienečnej večnosti Božského bytia. Boh je večný a nerozdeliteľný vo svojej prirodzenosti.  Hovorí sa, že Boh je lebo je v sebe stredobodom pozornosti celého bytia, ktoré nemá počiatku ani konca. Preto ak Jeden bol na počiatku tak boli Traja. Preto vôbec nemôžeme uvažovať o rozdelení Sv. Trojice. Boh Otec nie je najvyšší z Trojice, ale všetky tri Osoby majú rovnaké postavenie, lebo všetky Osoby boli ešte pred počiatkom. V Trojici nič nevzniká ani sa nové netvorí, lebo Božstvo je dokonalá plnosť, nekonečné more bytnosti.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 
 


.

Mikuláš Jesenský spomína na Vianoce

MODLITBA
Pane môj, učiň ma nástrojom tvojho mieru.
Kde panuje nenávisť, dovoľ, aby som
zasieval lásku, kde panujú urážky,
nech zasievam odpustenie, kde panuje zúfalstvo a hrôza,
nech zasievam nadej, kde panuje tma,
nech rozdávam svetlo, kde panuje smútok,
nech vzbudzujem veselosť.
Ó pane, učiň ma utešiteľom a nie hľadajúcim útechu,
chápajúcim a nie hľadajúcim pochopenie,
milujúcim a nie hľadajúcim lásku.
Lebo tomu kto dáva sa dostane,
tomu kto odpúšťa je odpustené
a len v smrti nájdeme večný život.
Pane učiň nás poslami svojho mieru,
Aby sme prinášali lásku tam, kde je
nenávisť, ducha odpustenia tam, kde je bezprávosť,
jednotu tam, kde su rozpory, pravdu tam, kde prevláda omyl,
dôveru tam, kde sú pochyby, nádej tam, kde som zúfalý,
svetlo tam, kde je tieň a temnota
a radosť tam, kde je smútok.
 

 

..

Klikni, tu sú PÚTNICI

Prianie

Pane, urob ma nástrojom pokoja.

Tam, kde je nenávisť, nech sejem lásku.
Tam, kde je krivda, odpustenie.
Tam, kde je zúfalstvo, nádej.
Tam, kde je temnota, svetlo.
Tam, kde je smútok, radosť.

O svätý Pane,
ani tak nechcem byť utešovaný,
ako utešovať, chápaný, ako chápať,
milovaný, ako milovať,
lebo v odovzdávaní, prijímame
a v odpúšťaní, je nám odpustené.

.

Rusko dnes . Meditácia Pravoslavie

Ranná modlitba pre dnešný deň

Otvor dnes Pane svoju náruč a prijmi ma k sebe v dnešný deň.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Daj, nech mám oči otvorené pre všetko krásne,
srdce zapálené láskou k blížnym.
Nech moje ruky nepoznajú v konaní dobra únavu.
Nech moje nohy neustanú na Tvojich cestách,
a moje pery nech neprestanú chváliť Tvoje meno.
Nech sú každým dobrým skutkom k Tebe na slávu.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Daj mi, Pane síl, keď dnes ponesiem svoj kríž.
Prosím Ťa, pomôž mi vstať, keď sa potknem v tento deň.
Daj mi dar úsmevu, keď sa stretnem s nešťastím.
Daj mi dar pokory, poslušnosti, skromnosti,
rozvážnosti, nech viem viac počúvať a pochopiť iných
a menej hovoriť o sebe v dnešný deň.
Otvor dnes Pane svoje štedré ruky,
prijmi ma do nich takého, aký som.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Ukáž mi cestu, a Ty ma veď dnešný deň k sviatosti.

Amen.

 
 


.

Násilná ukrajinizácia Rusínov

Osloboď, odpusť a prepáč...

Bože, naše hriechy úmyselné í neúmyselné,
ktorých sme sa dopustili slovom i skutkom, vedome
i nevedome, vo dne i v noci, rozumom i myšlienkou.
Všetko nám odpusť, lebo si dobrý a milostivý.
Naša nádej je Otec, naše útočište Syn,
a náš ochranca je Duch Svätý,
Svätá Trojica, Bože náš, sláva Tebe.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Bože, očisti moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
Veľa ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.

Amen

 

.
.

Ako to bolo v Komáranoch?

 

Pascha - posväcovanie jedla - sviece


.
Oficiálna stránka Slovenska: Višegrad group

Veľkonočná Pascha

Suroviny
3 dl mäkkého tvarohu (rahka),200 g masla,2 dl cukru,2 žĺtka,2 dl sladkej smotany,1 pl vanilkového cukru,2 pl nastrúhanej citrónovej kôry, 3 pl pomletých mandlí, 3 pl nasekaných hrozienok, balíček sušených ovocných vločiek na dekoráciu.
Príprava
Vyšľahajte cukor s maslom až na penu. Pridajte tvaroh, žĺtka, citrónovú kôru, mandle, hrozienka a smotanu.
Položte zmes na cedidlo s vlhkou gázou, nechajte odcediť asi na 1-2 hodiny Sformujte masu do tvaru paschy (ešte na gáze)
Cez noc nechajte v chladničke.
Pred servírovaním ozdobte mandľami, hrozienkami a sušeným ovocím. Podávať sa môže samostatne alebo s Veľkonočným chlebom.

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Fotky sú z návštevy pápežského legáta kardinála Jozefa Tomku

v bratislavkej gréckokatolíckej farnosti. Fotografie nafotil: autor:Ján Čepa.

 


cezmina@inmail.sk  

HYPERINZERCIA!!! .PRAVOVERNÍ Renesancia novej šľachty na Slovensku, Šľachtic z Nemaníc Knieža Radziwill-Anoškin  Východ a západ, jeden z pohľadov: analýza;  Iný uhol pohľadu:  www.sophia.sk; Cyklista Zoltán v Perzii

Centrum pre štúdium siekt; stránka Východné náboženstvá: VÝCHODNÁ KULTÚRA  

Vyhľadávač.sk a... .Astro tabu píše . Pravoslávie na http://ifactuals.com. Prečítajte si jeden z názorov Rôzne Cirkvi na Slovensku. Greckokatolícky exarchát sv.Cyrila a Metoda v Košiciach. Gréckokatolícka cirkev vo Wikipédii  Rusíni na Slovensku. Akadémia Rusínskej kultúry v SR Ruská náboženská filozofia. Gréckokatolíci na Slovensku  Vatikán a Nový preklad Liturgie sv. Bazila Veľkého. Sekcia duchovných otázok.   Fara.sk webhosting. Webhosting slovenských reholí Gr.kat.cirkev v Kazachstane. Ukrajinská gr.kat.cirkev. Gréckokatolícka cirkev v Lotyšsku. A ako je to v Sečovciach? Pravoslávna cirkev na Slovensku: Náčrty ikon  História gréckokat.cirkvi v SR. Kapitoly dejín z pera totalitného inšpektora

ODKAZY

na stránky pravoslávia

Pravoslávna farnosť Trnava

Pravoslávna farnosť Slovinky.

Pravoslávna cirkev na Slovensku.

Michalovská pravoslávna eparchia

Pravoslávna cirkevná obec Poprad

Pravoslávna cirkevná obec Osadné

Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom

Ikony Ivety Kadlecovej  písané po česky

Pravoverní - súkromná pravoslávna stránka

Pravoslávna cirkevná obec v Brne.   po česky

Informačné okno do sveta pravoslávnej cirkvi.

Pravoslávna akadémia vo Vilémove.  jazyk český

Pravoslávna cirkevná obec v Jihlave.   v češtine

Pravoslávna cirkevná obec v Prostějově  po česky

Pravoslávna cirkev v Česku - oficiálna stránka.  česky

Pravoslávna cirkevná obec v Hradci Králové.  po česky

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - Syndesmos.

Pravoslávna farnosť sv. veľkomučeníka Juraja Krompachy.

Misijné spoločenstvo svätého veľkomučeníka Juraja Víťaza

Pravoslávna cirkevná obec v Přerově.  písané českým jazykom

Pravoslavi.cz - hlavné české pravoslávne "rázcestie".  po česky

Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove.  (slovensky,anglicky)

Česká pravoslávna stránka s veľkým množstvom rôznych textov. (česky)

Blog Maroša Černého - jeho obsah je venovaný hlavne pravoslávnej cirkvi.

Pravoslávna cirkevná obec Michalovce. Katedrálny chrám v Michalovciach.

Monastier svätého mučeníka Gorazda (Pavlíka) v Hrubé Vrbce  (písané po česky)

Pravoslávne Ponitrie - informácie o pravosláví na západnom a strednom Slovensku.

Pravoslávna dogmatická teológia - Obsah je na vysokej úrovni. Odporúčam. Písaná po česky

Pravoslávna akadémia v Michalovciach. Má veľa odkazov na ruské stránky a je vo viacerých jazykoch.

Chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky v Olšanoch. - iná adresa  Bohužiaľ, ani na jednej nie sú aktuálne informácie.   (po česky) Farnosť má aj veľmi peknú ruskojazyčnú stránku.


http://vianocesk.ic.cz

 

Odkazy na rôzne webové stránky

http://www.angelfire.com/poetry/angelrealm1/Blendlessenvanjet.html

http://members.lycos.nl/galaxy1/eigencreaties/eigencreaties.htm

http://www.veronica.host.sk/fytoterapia/zahr04.htm

http://www.energy.sk/sk/vyrobky/Audiron.asp

http://salvatka.webgarden.cz/liecive-rastliny

http://www.anotheroutlawdesign.com/

http://members.home.nl/falena/

http://members.home.nl/r.scharphof/

http://www.pijadesigns.com/CRO/CRO.htm

http://www.setsero.sohosted.com/Homepage.html

http://www.pijadesigns.com/PSPrad/Glitter/GLAn.htm

Elvis Presley: http://hettysplace.he.funpic.de/Elvis.htm

Bannery: http://hettysplace.he.funpic.de/Banners.htm

Johny Cash: http://hettysplace.he.funpic.de/J-Cash.htm

ttp://www.olzzon.com/g/g.php?a=s&i=g21-01238-0f

http://chezfranie.free.fr/monsiteweb/sommaire.htm

http://www.letterfromjesus.org/globalproject.html

Písmena: http://spiritbooks.thesitefights.com/cgi-

USA Michigan: http://home.planet.nl/~wal01336/

http://www.afrabio.sk/index.php?id=kapucinka

http://www.adriana-psp.com/tags%203.html

http://www.swtmelode.com/swtmelode.html

http://hettysplace.he.funpic.de/inhoud.htm

http://www.angelsthatcare.org/home.html

http://home.planet.nl/~bakk7505/

http://www.brigittastraver.nl/

http://www.adriana-psp.com//

http://www.pijadesigns.com/

http://www.fantasmina.com/

http://www.violaswebsite.nl//

http://www.sandystudio.net/

http://mirandaslog.punt.nl/

http://mediummartina.nl/

http://sandy.bloger.hr/

http://www.pspjet.nl/

http://www.blomsterlady.se/

http://www.birgittasplace.com/

http://www.birgittasplace.com/

http://www.mirca.dk/index_uk.htm

http://slnieckova.sk/bylinky/kapucinka-vacsia/

http://www.veronica.host.sk/fytoterapia/zahr04.htm

http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/biologicka-ochrana-rastlin

http://www.mariannespspsite.se/http://www.swtmelode.com/beauty/

hhttp://exoflora.mayday.sk/modules/news/article.php?storyid=208

 

Moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Svet Bábik:
http://svetbabik.czweb.org

Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
Múdra ako  rádio:  
http://mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
CB rádioamatérske hobby:
http://agnesa.sweb.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz