wz

CHRISTMAS ALL THE YEAR - VIANOCE PO CELÝ ROK
 Tak možno povedať o človeku (ľuďoch), ktorému každý deň žiari úsmev na tvári
ako slniečko a mesiac na oblohe.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

.Východná kultúra v perspektíve západnej tradície

ORIGINÁL NÁJDETE TU! Autor: Hraničiar E-mail: hraniciar@yahoo.com

Masívny záujem o východné filozofické systémy a náboženstvá, ktorý by sme mohli spájať predovšetkým s kultúrnym a spoločensko-politickým pohybom Západu v 60. rokoch, sa nevyhol tomu, čo každý takýto „podnik" skôr či neskôr postihne: premena jeho pôvodnej myšlienky a zámeru na náladám a vkusu konzumentov podliehajúcu módnu záležitosť. Ako devastujúco táto premena pôsobí, spoznal na vlastnej koži ten, kto sa podujal (nech už motivácia tohto zámeru bola akákoľvek) s východnou kultúrou zoznámiť bližšie.
Jednu zo zásadných prekážok na tejto ceste predstavuje kultúrny kontext, z ktorého sa na svet východnej kultúry pozeráme. Ide jednoducho o to, ako sa duchovné výdobytky tejto kultúry reflektujú v domácom kultúrnom prostredí. Z tejto perspektívy môžeme východnú kultúru označiť ako exotickú, čo je iba konštatovanie jej odlišnosti, inakosti od kultúrneho kontextu, do ktorého vstupuje. Toto nocionálne hodnotenie však sprevádzajú aj ďalšie významy. Tie spôsobujú, že toto bezpríznakové hodnotenie nadobúda spravidla negatívne významové konotácie; exotický v tomto prípade znamená: antitradičný, cudzí, nepezpečný ap. V tomto duchu sa vyslovuje na adresu východnej kultúry drvivá väčšina pripomienok a konštatovaní. Za jeden z hlavných dôvodov takéhoto vnímania Východu sa uvádza konštatovanie, ktoré hovorí: východná múdrosť je výsledkom vývoja úplne odlišnej a vzdialenej (izolovanej) kultúry, takže ju nikdy nemôžeme správne pochopiť.
Samozrejme, tomuto argumentu chýba akákoľvek logika a celkom jednoducho by sme ho mohli vyvrátiť odkazmi na vedecké fakty z histórie, religionistiky, kulturológie, filozofie ap. (znamená to teda, že dôvod, pre ktorý sa k východnej kultúre pristupuje tak, ako sme toho svedkami, má úplne iné motivácie).
Dôležitejšia je však otázka, prečo tieto pohyby v západnej kultúre vlastne vznikajú? Hľadanie odpovede na túto otázku môžeme viesť z
niekoľkých uhlov pohľadu, avšak vždy dospejeme k rovnakému zisteniu: západná kultúra sa ocitla v kríze. Ja som tento problém v iných príspevkoch reflektoval cez optiku vývoja a povahy západného vedeckého myslenia a pomenoval som ho ako stratu záujmu západnej vedy o životné problémy človeka (nezávisle na sebe k tomuto zisteniu dospeli aj mnohí z európskych filozofov: A. Schopenhauer, M. Heidegger, E. Husserl, C. G. Jung a iní). V akom vzťahu sú potom tieto zistenia k duchovným výdobytkom východnej múdrosti?
Zjednodušene by sme mohli povedať, že spomínaní autori sa vo svojom myslení dostali až k bodu, z ktorého vychádza a ktorý rozvíjala niekoľko tisícročná tradícia východných náboženských a filozofických systémov. Rovnako ako vedecké myslenie, tento problém reflektuje aj umenie. K jedným z autorov, ktorý sa vo svojej tvorbe s uvedeným problémom vyrovnáva, je aj slávny nemecký spisovateľ, nositeľ nobelovej ceny za literatúru Hermann Hesse. Autor je známy predovšetkým svojimi románmi (k najznámejšiemu z nich patrí napríklad Stepný vlk, ktorý vyšiel v novom preklade aj v slovenčine v roku 1997 vo vydavateľstve HEVI. V 90. rokoch sa vydávaniu autorových prác venujú mnohé české a slovenské vydavateľstvá; ak máte záujem o Hesseho súborné dielo, to práve vychádza v českom vydavateľstve Argo a celkovo obsahuje 12. zväzkov). Kritik západnej civilizácie, duševne rozorvaný romantik po vážnom civilizačnom otrase svojich humanizujúcich názorov na kultúru a umenie v podobe I. svetovej vojny, sa v roku 1912 presťahoval do Švajčiarska, kde žil až do svojej smrti.
Každá z jeho kníh nesie autobiografické črty jeho duchovného zápasu a hľadania a mnohé z nich sú ovplyvnené práve východnou tradíciou. V tejto súvislosti dnes spomeniem rozsiahlu poviedku Siddhártha (Praha: Vyšehrad, 1997, 132 s.) s podtitulom Indická báseň. Poviedka je voľne inšpirovaná Buddhovým životným príbehom.
Rozdelená na dve časti rovnako kompozične voľne sa zameriava na dva hlavné, zlomové body v jeho živote: zrieknutie sa sveta a následné prebudenie. Príbeh je poetickým rozprávaním zložitej životnej cesty k pravému poznaniu a dokonalosti (prebudeniu) princa Siddhárty (postava princa v tomto prípade nepredstavuje samotného Buddhu, ktorého rodové meno bolo Siddhártha Gautama, pochádzajúceho z kmeňa Šákjov – postava Buddhu sa v povie
dke objavuje na jej samotnom začiatku – ale ide o autorskú štylizáciu životnej cesty a osudov spomínanej osoby). Autorova dôverná znalosť indického buddhizmu – postavy zakladateľa ako aj jeho náuky – sa tu organicky spája s jeho vynikajúcim rozprávačským talentom. Pre laikov východnej kultúry môže byť Siddhátrhov životný príbeh citlivým poodhalením jej tajomstiev ako aj jemným naťuknutím slovami ťažko vyjadriteľnej a neprenosnej osobnej skúsenosti na ceste k prebudeniu.
 

 

Pascha - posväcovanie jedla - sviece


.
Oficiálna stránka Slovenska: Višegrad group

Veľkonočná Pascha

Suroviny
3 dl mäkkého tvarohu (rahka),200 g masla,2 dl cukru,2 žĺtka,2 dl sladkej smotany,1 pl vanilkového cukru,2 pl nastrúhanej citrónovej kôry, 3 pl pomletých mandlí, 3 pl nasekaných hrozienok, balíček sušených ovocných vločiek na dekoráciu.
Príprava
Vyšľahajte cukor s maslom až na penu. Pridajte tvaroh, žĺtka, citrónovú kôru, mandle, hrozienka a smotanu.
Položte zmes na cedidlo s vlhkou gázou, nechajte odcediť asi na 1-2 hodiny Sformujte masu do tvaru paschy (ešte na gáze)
Cez noc nechajte v chladničke.
Pred servírovaním ozdobte mandľami, hrozienkami a sušeným ovocím. Podávať sa môže samostatne alebo s Veľkonočným chlebom.

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Fotky sú z návštevy pápežského legáta kardinála Jozefa Tomku

v bratislavkej gréckokatolíckej farnosti. Fotografie nafotil: autor:Ján Čepa.

.  [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Abeceda Pravoslávia
....Vďaka nášmu milostivému Hospodinovi a taktiež študentom našej bohosloveckej fakulty sa budem snažiť postupne uverejňovať krásne články venované vierouke, poučeniu, zamysleniu sa nad sv. Pravosláviim. Je to preklad knihy ?Azy Pravoslavija Základy (abeceda) Pravoslávia. V tejto knihe sa nachádzajú krásne a veľmi poučné články, ktoré sú kratučké a môžu si ich prečítať aj tí, ktorí majú málo voľného času. Zatiaľ je preložených asi 15 úryvkov. Verím však, že sa mi podarí toto dielo dokončiť a čoskoro bude môcť vyjsť táto kniha aj v slovenčine. Nájdete TU!

Svätý Grigorij Bohoslov a jeho dogmatické učenie 

Originál textu je TU!

Svätý Grigorij Bohoslov je jedným z tvorcov pravoslávneho dogmatického bohoslovia. Jeho meno stojí na poprednom mieste v zozname veľkých teológov Pravoslávnej Cirkvi. Nebol teológom – systematikom a nezaumienil si, že zostaví dôkladné smernice pre dogmatiku. Aj napriek tomu jeho významné práce predstavujú bohatý prameň pre učenie dogmatického bohoslovia. Medzi najvýznamnejšie patria: Pochopenie úloh a cieľov teológie, učenie o Bohu, o Trojici, o Christu, o Sv. Duchu, o človeku, o hriechovnom páde a vykúpení. Jeho teologické formulácie zanechali nezmazateľnú stopu na celý budúci vývoj dogmatickej tradície Pravoslávneho Východu. 
Narodil sa okolo roku 330 v Arianze, neďaleko mestečka Nazianza v juhozápadnej Kapadócii. Otec Grigorij bol v tom čase Nazianzským biskupom a matka Nóna bola veľmi zbožná žena a dbala na správnu kresťanskú výchovu svojich troch detí: Kesarija, Grigorija mladšieho a Gorgonie. Grigorij mladší sa správal k rodičom úctivo, vidiac v otcovi obraz pravého archipastiera a v matke – obraz ideálnej manželky, ktorá deti vychováva v kresťanskej tradícii. Je známe, že sa narodil vďaka modlitbám matky, túžiacej po synovi. Raz vo sne videla svoje dieťatko a počula jeho meno. Sv. Grigorij pokladal svoj život za splnenie sľubu daného matkou. Jeho detstvo bolo veľmi šťastné. Vyrastal obklopený rodičovskou láskou a celej rodiny. Na jeho výchovu významne vplývalo čítanie kníh a stretnutia s bohabojnými mužmi.
Budúci svätiteľ získal vynikajúce vzdelanie svojej doby. Základné vzdelanie získal vo svojom rodnom meste spolu s bratom Kesarijom. Potom navštevoval školu v Cezarey Kapadockej, kde sa stretáva so sv. Vasilijom Veľkým, budúcim významným teológom a zároveň jeho blízkym priateľom. Retoriku študoval v Cezarey Palestínskej na významnom palestínskom učilišti. Neskôr odchádza do Alexandrie, aby sa zoznámil s literárnymi dielami Origena, ktorý prednášal v oboch mestách. V Alexandrii sa Grigorij stretol so sv. Afanasijom Veľkým a zúčastňoval sa prednášok slávneho exegéta Didima. Svoje štúdia ukončil v Aténach na slávnej Platónovej Akadémii, kde pokračoval v štúdiu rétoriky, sofistiky a filozofie. Práve v Aténach známosť Grigorija a Vasilija prerástla do ozajstného priateľstva. Boli si veľmi blízky, skoro ako rodní bratia. V tom čase v Aténach bolo rozšírené pohanstvo. Obaja žili v kresťanskom duchu a snažili sa svojim retorickými schopnosťami šíriť kresťanskú misiu medzi pohanmi.  
Je zaujímavé, že nebol pokrstený v detstve, ale až po ukončení štúdii. Po návrate domov prijal svätú tajnu krstu. Chcel žiť životom filozofa, čo v jeho predstavách znamenalo polomnísšky život. Znamenal zjednotenie strohého kresťanského asketizmu a vedeckej práce.  
V Nazianze slúžil 10 rokov ako kňaz, aby pomohol otcovi v správe jeho eparchie. V čase Grigorijových kňazských začiatkoch vládol cisár Julián, ktorý bol v mladosti kresťanom, no napokon sa vzdal viery v jediného Boha a prijal pohanstvo.  
Chirotonija na biskupa bola jednou z najťažších životných etáp Grigorija. Vasilij rukopoložil Grigorija na neexistujúcu katedru. Ale úcta k otcovi a láska k priateľovi presvedčili Grigorija, aby chirotoniju prijal. Bol ustanovený do mesta Sasimy, kde Vasilijov protivník Anfim chcel pôsobiť ako biskup. Najal vojakov, aby tým zabránil Grigorijovmu vstupu do mesta. V Sasime neodslúžil ani jednu bohoslužbu. Grigorij sa vracia k otcovi a pomáha mu v správe eparchie až do jeho smrti. Jeho vzťahy s Vasilijom sa mierne narušili. Bolo zrejmé, že Grigorij sa stal terčom intríg a výpočitavosti. K ich zmiereniu dochádza na pohrebe Grigorija staršieho. 1. januára 379 zomiera Vasilij. Jeho smrť bola veľkou ranou pre Grigorija. Nemal už otca, matky, súrodencov ani blízkeho priateľa.  
Na začiatku r 379 sa Byzantským cisárom stáva Feodosij, ktorý bol na rozdiel od Valenta, ochrancom Pravoslávija. V tomto čase dostal Grigorij pozvanie do Konštantinopolu, aby morálne podržal svojich bratov v boji proti ariánom a apolinarianom. Prežil tam dva a pol roka, ktoré boli vrcholom jeho cirkevných a teologických aktivít. Všetky chrámy boli obsadené ariánmi. Slúžil iba v malom chráme, ktorý sa volal Voskresenije. Ariáni sa snažili vyhnať Grigorija z mesta, ale nepodarilo sa.  
Po príchode z Konštantinopolu sa Grigorij rozhodol zanechať všetky svoje aktivity a venovať sa Bohu a modlitbe. Bol už chorý, ale aj tak prijal správu nad Nazianskou eparchiou. Poprosil biskupa Feodora, aby mu poslal pomocníka. Ten mu posiela jeho blízkeho spolupracovníka Elladija. Nakoniec sa mu predsa vyplnil jeho celoživotný sen. Na sklonku života sa venoval iba modlitbe a žil prísnym asketickým životom. Zomrel vo veku 60 rokov. 
Učenie o poznaní Boha 
Učenie o poznaní Boha zaujíma v teologickom systéme sv. Grigorija popredné miesto. Bohopoznanie je cesta a úloha života, cesta k spaseniu a zbožteniu. Predovšetkým rozumom sa stretávame s Bohom a cez rozum a rozumné nazeranie sa zjednocujeme s Bohom a Boh sa zjednocuje sa nami. Tým, že Boh prijal plnosť ľudskej existencie a to prostredníctvom Bohu podobnému ľudskému umu sa rozum zjednocuje s Rozumom ako najbližší príbuzný. Tejto tématike sa venoval aj vo svojich literárnych dielach a teologických poučeniach. Ako teológ sa venoval obrane pravého učenia a vystupoval proti heretickým učeniam: bezočivému a racionalistickému maximalizmu, drzému zrieknutiu sa Appolinária, podľa ktorého je ľudský rozum beznádejne nečistý a hriešny. Niečo, čo sa nikdy nedá očistiť.  
Boh je Rozum, Veľký Rozum alebo druhá dokonalá bytnosť nepodliehajúca vypätiu rozuma. Na podobu Božiu sú stvorené predovšetkým rozumné stvorenia, skutočne anjelské. Od večnosti kraľuje v pustote vekov a svetostvoriteľský rozum si všíma vo svojich veľkých predstavách. Boh nám nadčrtáva prv svet rozumného a nebeského a až potom hmotného a zemného. A myšlienka sa stáva reálnou, ktorú realizuje Slovom a samozrejme aj Duchom. Vzniká svet anjelov, podobný Bohu svojim rozumným a duchovným bytím. Potom Boh tvorí svet viditeľný, túto zostavu neba a zeme, ktorá je svojim hrubým a pocitovým bytím tak cudzia Bohu. Ale krása a harmónia odrážajú Božiu Premúdrosť a Silu. V tomto hmotnom svete Boh tvorí človeka. To je nový svet, v malom svete sa ukrýva veľký svet. Boh prebýva v človeku. Toto stvoriteľské dielo komentuje sv. Grigorij takto:“ vzal trochu ním novovytvorenej zeme, nesmrteľnými rukami vytvoril môj obraz a dal mu Svoj Život, pretože vdýchol doň Ducha, ktorý je energiou neviditeľného Božstva.“ Človek je stvorený na obraz a podobu Božiu a preto sa musí podobať Bohu. Možnosť, aby sme sa skutočne podobali Bohu je zakotvená v skutočnom spojení sa ľudského ducha s Božstvom. Boh je svetlo najžiarivejšie a neprístupné. Druhým svetlom sú anjeli a tretím svetlom je človek. Boh je Svetlom rozumu a osvetľovaný od Pravého Svetla ľudský rozum sa stáva sám o sebe žiarivým. „Čím je slnko pre svet, tým je Boh pre rozumných,“ hovorí sv. Grigorij, „jedno osvetľuje svet viditeľný a druhé svet neviditeľný.“ Iba cez bohabojné zmýšľanie sa môže človek priblížiť k Bohu.  

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 


.
Učenie o Svätej Trojici 

Cirkevní otcovia pomenovali sv. Grigorija „ trojickým teológom“. Toto pomenovanie si nezaslúžil iba preto, že celý život oslavoval Sv. Trojicu a bojoval proti mylným učeniam a heretickým názorom. Ale hlavne preto, že  pre neho nazeranie na Presvätú Trojicu bolo cieľom a hlavnou úlohou v jeho duchovnom živote. Ako sám tvrdí: „ Trojica to sú moje myšlienky a ozdoba, kde je moja Trojica a Jej zjednocujúca žiara, tam aj nejasné tiene sa osvetľujú a privádzajú ma do vytrženia:“ 

V učení o Sv. Trojici sv. Grigorij opakuje a rozvíja myšlienky sv. Vasilija Veľkého, ktorého nazýval svojím „učiteľom teológie“. Základná myšlienka sv. Grigorija je: „Trojica je naozaj Trojica.“ V jeho Trojickom učení je cítiť osobitnú intímnosť skúsenosti a nadhľad. Snaží sa opísať  tajomstvo tejto existencie tako: „ Boh sa rozdeľuje takpovediac nerozdeliteľne a zjednocuje sa  rozdeliteľne, pretože Božstvo je jedno v Troch a Jediné sú Traja v ktorí sú Božstvom.“ Nazeranie na Trojicu v jej dokonalej jednote a nezlúčiteľnosti je  nesporným faktom duchovnej skúsenosti sv. Grigorija. Tým nazeraním sa stretáva s mnohými  uvedomeniami si svojej nemohúcnosti v opísaní nevyvrátiteľnych faktoch, porovnaniach a antitézach.  Pociťuje, že nemôže dokonale poznať a opísať všetky fakty. Dokonalá jednota Sv.Trojice je vyjadrená predovšetkým v bezpodmienečnej večnosti Božského bytia. Boh je večný a nerozdeliteľný vo svojej prirodzenosti.  Hovorí sa, že Boh je lebo je v sebe stredobodom pozornosti celého bytia, ktoré nemá počiatku ani konca. Preto ak Jeden bol na počiatku tak boli Traja. Preto vôbec nemôžeme uvažovať o rozdelení Sv. Trojice. Boh Otec nie je najvyšší z Trojice, ale všetky tri Osoby majú rovnaké postavenie, lebo všetky Osoby boli ešte pred počiatkom. V Trojici nič nevzniká ani sa nové netvorí, lebo Božstvo je dokonalá plnosť, nekonečné more bytnosti.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 
 
 
 
 


.

Mikuláš Jesenský spomína na Vianoce

 

..

Klikni, tu sú PÚTNICI

.

Rusko dnes . Meditácia Pravoslavie

 
 


.

Násilná ukrajinizácia Rusínov

 

.
.

Ako to bolo v Komáranoch?

 


agnesa@seznam.cz  HYPERINZERCIA!!! .PRAVOVERNÍ Renesancia novej šľachty na Slovensku, Šľachtic z Nemaníc Knieža Radziwill-Anoškin  Východ a západ, jeden z pohľadov: analýza;  Iný uhol pohľadu:  www.sophia.sk; Cyklista Zoltán v Perzii

Centrum pre štúdium siekt; stránka Východné náboženstvá: VÝCHODNÁ KULTÚRA  

Vyhľadávač.sk a... .Astro tabu píše . Pravoslávie na http://ifactuals.com  http://www.cbrsk.pisem.net . Prečítajte si jeden z názorov Rôzne Cirkvi na Slovensku . Greckokatolícky exarchát sv. Cyrila a Metoda v Košiciach . Gréckokatolícka cirkev vo Wikipédii  Rusíni na Slovensku . Akadémia Rusínskej kultúry v SR Ruská náboženská filozófia . Gréckokatolíci na Slovensku  Vatikán a Nový preklad Liturgie sv. Bazila Veľkého Sekcia duchovných otázok   Fara.sk webhosting . Webhosting slovenských reholí  Gr.kat.cirkev v Kazachstane  . Ukrajinská gr.kat.cirkev . Gréckokatolícka cirkev v Lotyšsku . A ako je to v Sečovciach? Pravoslávna cirkev na Slovensku: Náčrty ikon  História gréckokat.cirkvi v SR. Kapitoly dejín z pera totalitného inšpektora

Moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Svet Bábik: http://svetbabik.czweb.org
Horné Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
Milujem pani P... : http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz 
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
CB rádioamatérske hobby: http://agnesa.sweb.cz 
Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray: http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery: http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka: http://mikinka.czweb.org 
Bylinky: http://bylinky.czweb.org 
Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
Svadba: http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc: http://velkanoc.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz 
Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz 

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]


cezmin azet sk