wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slová piesne Ruzo crvena

Ružo moja crvena, neubrana ljubavi,
ti si bol jedina, suza moje mladosti.

ref.:
Recite joj da bez nje
nestale su sve nade ljubavi,
sve tuge radosti,
da je volim još i ne mogu bez nje,
bez ruže crvene.

Prošlo je već godina, neubrana ljubavi,
još si bol jedina, uspomena mladosti.

ref.:
Recite joj...


Vinše z môjho detstva počas Vianoc a Nového roka

Vianoce lásky a pokoja,

Vianoce lásky a pokoja, nech vám bolesť zahoja.
S Ježiškom malým tešte sa spolu,
keď budete sadať k štedrovečernému stolu.

Božie narodenie (25. december)

S narodením Ježiša Krista, v Biblii spájaného so Slnkom, čím jeho narodenie v podstate splýva so zimným slnovratom, sa spájal kresťanský Nový rok v dávnych dobách na mnohých miestach Európy, napr. v Nemecku asi do 13.stor., v Španielsku medzi 14. a 16.stor. a určitý čas v stredoveku sa takto slávil aj na Slovensku. Zvyky... Napríklad skoro ráno na Božie narodenie prinášal niektorý člen domácnosti (u nás to robila stará mama, keďže sme nemali v dome mužskú časť, inak to robil gazda, pán domu) do domu čerstvú vodu z potoka, pričom pozdravil: „Daj, Bože, dobrý deň, prvšia voda než oheň, narodil sa Ježiško v tento deň.“
Do vody stará mama hodila mince a potom sme sa v nej všetci obradne umyli. Božie narodenie bol deň pokoja, keď nemal cudzí človek vstúpiť do domu, ale k najbližšej rodine sme chodili vinšovať Božie narodenie. Inak sa na vinše chodilo až v druhý deň sviatkov Vianoc.

Hajaj buvaj

Zažiarte hviezdičky,
zašumte jedličky,
hajaj, búvaj.
Poletuj sniežik len,
raduj sa celá zem,
hajaj, búvaj.
Háji, háji, hajičky,
náš Ježiško maličký.
Pod ochranou Matičky
hajaj, búvaj.

Prišiel z nebies na zem k nám,
náš Spasiteľ a náš Pán.
Príbytkom mu bola maštaľ
a kolískou jasličky.
V chudobe žil a biedu trel,
náš Ježiško maličký.

Radosť, šťastie, pokoj

Na jedličke hviezdy svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc duší vloží
radosť, šťastie, pokoj Boží.

Narodil sa Mesiáš

Za noci chladnej, keď Betlehem spal,
ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval:
„Sláva na výsostiach Bohu.
Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán.”
V maštaľke biednej na slame leží,
je ako jeden z nás, dali mu meno Ježiš.
Božia láska ho znížila z nebies do jasiel’,
aby tak navždy zničila chlad ľudských sŕdc a tiel.

Radosť veľkú zvestujeme: Narodil sa sveta Pán.
Neďaleko Betlehema v chladných jasliach leží sám.
Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému,
za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu.
Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú,
sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.

Prišiel z nebies na zem, k nám, náš Spasiteľ a náš Pán.
Príbytkom mu bola maštaľ a kolískou jasličky.
V chudobe žil a biedu trel, náš Ježiško maličký.

Čože vám mám zavinšovať v tejto svätej chvíli,
keď Ježiško dolu z neba k nám sa na zem schýlil?
Nech vám on len zdravie dáva, spokojnosť a silu
v láske, svornosti a šťastí, žite každú chvíľu.

Zvonia všetky zvony sveta cingi-lingi-bom!
Na svet prišlo drahé dieťa biednym rodičom.

Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému,
zato, že k nám z neba prišiel svoje srdcia dáme mu.

Maštaľka je skromná, tichá, králi do nej náhlia sa.
Na dieťatko oslík dýcha, svieti hviezda – stokrasá.

Počujte, jak na nebesiach anjelici spievajú,
sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.

Jak radostná to novina, dnes daroval nám Boh Syna.
Preto všetci sa radujme, aleluja prespevujme.

Do Betlema s mysľou poďme a srdcom sa znovuzrod’me
by mal v nás Boh zaľúbenie, plesaj ľudské pokolenie.

Pomáhaj nám, Pane Bože,
v stálom zdraví s vôľou sladkou
dožiť mnoho Vianoc sviatkov.
Vinšujem vám tieto vianočné sviatky,
Krista Pána narodenia.

Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka,
do duše radosti, do srdca svornosti.
Anjel pokoja nech medzi vami prebýva
a láska Krista Pána nech u vás spočíva.
 

S posolstvom

S posolstvom z neba chodím po zemi,
zvestujem novinu a teším ľudí.
Sľúbený prišiel Mesiáš,
Spasiteľ sveta, Ježiš náš.

Tomuto domu buď požehnanie,
nech vám ho udelí dieťa narodené.
Sláva Bohu na nebi,
pokoj ľuďom na zemi.

V jasličkách na slame

V jasličkách na slame schúlený je tíško,
my ťa už poznáme, to si ty, Ježiško.
Nik si ťa nevšíma, nedá ti košieľku
a tebe je zima, máš biedu preveľkú.

Len dobré detičky o teba majú strach,
domček ti maličký pripravia v srdiečkach.

Dieťatko v Betleheme, Ježiško maličký,
za tebou ideme, čuj naše prosbičky.

Daj nám zdravia sily, do učenia chuti,
srdce rodičovo nech sa nezarmúti.
Zošli požehnania aj do nášho domu,
by sme mohli pomôcť v biede hocikomu.

Vitaj, vitaj Boží Synku,

Dočkali sme sa slávnosti,
v tej veľkej radosti.
Dočkali sme sa Krista Pána,
porodila ho svätá Panna,
v mestečku Betleme,
v jasličkách na slame.
Sláva, sláva na nebi,
pokoj ľuďom na zemi,
my sa tomu radujme,
Krista Pána vítajme.
Vitaj, vitaj Boží Synku,
priniesli sme vám radostnú novinku.
Pochválený buď Ježiš Kristus.

Ty nebeský hosti

Na tieto vianočné sviatky i ja sa radujem,
z úprimného srdca toto vám vinšujem:
aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom,
vašim dobrým radcom a dobrým priateľom.
A tiež od nerestí, ktorých bude dosti,
uchovaj dom tento, ty nebeský hosti!

Traja králi (6. január)

Traja králi, uzatvárajú slávnosti spojené s Vianocami, bol to istý čas sviatok spájaný so začiatkom nového roka. Pôvodne, predtým, ako sa Vianoce stali súčasťou významných kresťanských sviatkov, sa v tento deň oslavovalo Zjavenie Pána. Išlo o iný sviatok spojený s inou udalosťou. Zjavenie Pána sa totiž viazalo na udalosť, keď Ján Krstiteľ krstil dospelého Ježiša v rieke Jordán kedy sa podľa Písma zniesol Duch svätý v podobe holubice a zaznel hlas: „Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie“. Až potom, ako Vianoce získali dôležité miesto v kresťanskom liturgickom roku, sa z Troch kráľov stal sviatok, v ktorom prevážili ľudové zvyky.

Na Troch kráľov sa v kostole svätila voda, kadidlo a krieda, sväteniny, ktoré sa stali prostriedkom prenosu duchovnej moci. Po dedine chodievali koledníci, čo predstavovalo kňaza so sprievodom, ktorí žehnali domom. Dom sa kropí svätenou vodou, vykiadza kadidlom a nad vchodové dvere do domu sa píšu kriedou iniciály C.M.B. a rok.

Pôvodne je to skratka latinského požehnania „Christus mansionem benedicat“ (Kristus nech žehná (tomuto) príbytku).

Dnes sa však chápu ako iniciály troch mudrcov z Východu - Gašpara (Caspar), Melichara (Melchior) a Baltazára (Balthasar), ktorí podľa Písma prišli navštíviť Ježiša v Betleheme.

Koledníkov však musíme odlíšiť od betlehemcov.

V mnohých obciach chodili medzi Štedrým večerom a Troma kráľmi skupinky chlapcov s betlehemom - BETLEHEMCI. Boli to traja pastieri, bača a anjel.

Anjel nosil betlehem. Chlapci hrali hru, s ľudovým textom tradovaným v dedine alebo recitovali úryvky z hry Ferka Urbánka "Vianočný ruch."

KOLEDNÍCI - „traja králi“ - chodili s hviezdou.

Boli to chlapci oblečení do bielych košieľ s korunkami a hrávali trojkráľovú hru, v ktorej pripomínali túto biblickú udalosť.

Traja králi - Nový rok

My, tria králi, prišli sme k vám, šťastie, zdravie vinšovať vám.
Šťastie, zdravie dlhé roky, zďaleka sú naše kroky.

Ďaleká je cesta naša, do Betlema myseľ naša.
My sme hviezdu uvideli s Kristom Božím narodeným.

Tá hviezda nám zasvietila do samého Betlehema.
Keď sme do Betlema prišli, Ježiška sme tam hneď našli.

On sa v chudobe narodil a sám po spievaní chodil.
My tiež, takí ponížení, prosíme si odpustení,
že sme prišli vás unúvať a Nový rok Vám vinšovať.

Daj vám Pán Boh zdravie, šťastie, hojné Božské požehnanie.
jak na roli, tak na statku, na lúkach i na pasienku.
A po smrti večné nebe, nech vás vezme Pán Boh k sebe.

Teraz nás už nezdržujte, čo len chcete, to nám dajte.
Sám Pán Boh vám to odplatí, budeme sa primlúvati,
aby vás Pán Boh požehnával a vždy dobré zdravie dával.

Ešte raz sa odberáme, do Betlema utekáme.
Ostávajte s Pánom Bohom až na veky vekov amen.

Podľa zvykov, na Troch kráľov si mal odrezať prútikár svoju virgulu. Prútik odrezaný na Troch kráľov sa aj krstil menom jedného z troch mudrcov. Meno Gašpar sa dávalo prútiku vtedy, keď mal vyhľadávať zlato, meno Baltazár, ak mal hľadať striebro a Melichar, ak ním mal prútikár hľadať vodu.
 

Myšlienka: "Byť bez domova je aj byť odmietaný, nemilovaný."
 

Čarovné slovo Vianoce... sú to najkrajšie a srdcu najmilšie sviatky v roku a niet azda ľudí, ktorí by sa netešili na tento sviatok pokoja, pohody, lásky a tajomna vianočného večera i noci. Obvykle prevažná väčšina ľudí odloží svoje ťažkosti aj starosti, čím sa Vianoce stávajú vzácnym prostriedkom stmeľovania rodín a ľudí navzájom. Sú naozaj najkrajším a najočakávanejším obdobím v roku, veď je očarujúcim fakt, keď toľko ľudí sveta dokáže v jeden deň naladiť svoje srdcia, myseľ a duše k radosti a ústretovosti. I keď sviatkom Vianoc predchádzajú mnohé nákupy, upratovanie a iné činnosti, aby bol domov čistý a hodný príbytku Ježiška medzi nami, zväčša človek zvíťazí nad únavou a vytvára sviatočnú atmosféru štedrovečerného dňa a večera.

V minulom čase sa k sviatkom Vianoc viazalo veľa kadejakých magických úkonov, ktoré zotrvávajú sporadicky ešte aj dnes. Ich zmyslom v minulosti bolo zabezpečovať si zdravie, lásku a bohatstvo a uľahčovať si svoj neľahký život otroka, nevoľníka, poddaného a robotníka. Tým si nadľahčovali svoje utrpenie, núdzu, nedostatok a poníženosť na najvyšší stupeň. Takéto podmienky sa stali bohaté na vzájomné vzťahy, vnímavosť, citlivosť, súdržnosť, spolupatričnosť, ochotu počúvať žiale i bôle iných, ale podieľať sa aj na radostiach a drobných veselostiach v rodine, komunite a spoločenstve. Vianoce našich predkov boli síce po materiálnej stránke chudobné, zato po morálnej a duchovnej stránke boli oveľa bohatšie ako sú dnes. A oveľa menej stačilo našim predkom ku šťastiu a radosti.

Vianoce mali svoju predprípravu v čase, keď už nebolo veľa práce vonku a nastával čas aspoň relatívneho oddychu a pokoja. Koncom mesiaca novembra a začiatkom decembra sa všetci venovali domácim prácam. Ženy vyšívali obrusy, chystali - šili a vyšívali návlačky na periny pre nevesty, párali perie, priadli, tkali, plátali obdraté šatstvo, muži chystali pracovné náradie k budúcemu roku a napokon chystali svojim deťom hračky z rôznych materiálov, hlavne z dreva. Páranie peria a priadky sa stali pre ľudí veselou spoločenskou zábavou a spoločenským životom. Chodievala som párať perie k susedom i vzdialenejším ľuďom spolu s matkou a vždy tam bolo veselo. V čase mladosti mojich starým mám ešte chodili dievčence na priadky a aj ich tak nazývali: "priadky". Priadlo sa okrem soboty a nedele celý týždeň u jednej a potom išli k ďalšej. V dome bola vyhradená jedna miestnosť na pradenie. Tam kde sa priadlo nosili priadky drevo, ale aj nejakú obživu gazdinej a keď dopriadli, tak miestnosť vyčistili a ak bolo treba, tak aj vybielili. A pri priadkach bola najväčšia zábava, pretože sa ku nim pridávali mládenci (vraj aby videli, ako ktorá dievka vie robiť). Inak, mládenci si dali načas, nechodili tak, ako si priadky priali, obzvlášť tie, ktoré ešte nemali svojho milého a tak sa priadky snažili mládencov privábiť kadejakými čarami.

Najvážnejšími čarami bolo upletenie povrazu, zavesenie na klinec na hrade a jeho zapálenie. Nesmeli to však vidieť mamky, lebo sa báli, že zapália strechu nad hlavou. Keď povraz z kúdele dve dievky, ktoré ho uplietli, zapálili, ostatné dievky museli utekať k blízkemu bedzianskemu potoku, nabrať do úst vody a rýchlo tak hasiť povrázok. Verilo sa, ktorá posledná zahasí kúdelu, tá si nájde milého a príde za nimi na priadky ako prvý. Tie, ktoré prišli prvé a oheň neuhasili, vzali metlu a začali vymetať kúty izbice, pričom bol smiech, keďže sa medzi sebou žartovne rozprávali, že zmetajú mládencov zo všetkých svetových strán do kutice. Ich dialógy si môžeme predstaviť. A keď povymetali a mládenci nič nechodili, išli zaniesť smeti na krížnu cestu v strede dediny. Keď mládenci prišli, tak počas pradenia vymýšľali kadečo na dievčence, vyspevovali žartovné častušky, ktoré si vymysleli. Vždy sa našiel aspoň jeden mládenec taký, ktorý vedel rýmovať a pritom bolo plno smiechu, stískania a výskotu. To sa ale dialo len keď neboli staršie a vážené priadky v ich prítomnosti. Staršie priadky držali mládež na uzde, inak by boli dievky ohovorené po dedine. Keď tam boli staršie, tak sa viac hovorilo o všelijakých zážitkoch ako aj rôzne príbehy, ktoré počuli od potulných cigáňov, kramárov, drotárov, "lingišpíristov" - kolotočiarov. Žartovalo sa aj vtedy síce, ale menej.

 

Ak si kresťan, čítaj...

1. V posteli, keď sa prebúdzaš, najprv si spomeň na Boha a prežehnaj sa znamením kríža.
2. Bez modlitebného pravidla nezačínaj svoj deň.
3. Počas celého dňa všade, pri každej práci, modli sa krátkymi modlitbami.
4. Modlitba, to sú krídla duše, robí dušu Božím trónom, všetka sila duchovného človeka je v jeho modlitbe.
5. Aby Boh modlitbu vypočul, je potrebné modliť sa nie končekom jazyka, ale srdcom.
6. Nech nikto vôkol teba nezostane bez tvojho úprimného pozdravu.
7. Nezanechávaj modlitbu vtedy, keď ťa nepriateľ uvádza do bezcitnosti. Kto sa núti k modlitbe pri suchosti duše, ten je vyššie od toho, kto sa modlí so slzami.
8. Nový Zákon by si mal vedieť rozumom a srdcom, vyučuj sa v ňom neustále: čomu nerozumieš, nevykladaj sám, ale pýtaj objasnenie od svätých otcov.
9. Svätenú vodu prijímaj s túžbou na posvätenie duše a tela - nezabúdaj ju piť.
10. Ďakovný pozdrav Nebeskej Kráľovnej „Bohorodičke", vyslovuj častejšie, hoci aj každú hodinu. Vo voľnom čase čítaj diela svätých otcov a učiteľov duchovného života.
11. V pokušeniach a súženiach čítaj prosby k Presvätej Bohorodičke. Ona je našou Orodovníčkou.
12. Keď na teba démoni hádžu strely, hriech sa k tebe približuje, vtedy spievaj piesne siedmeho týždňa.
13. Ak nemôžeš spievať a čítať, tak v čase boja spomínaj Ježišovo meno: „Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym," stoj pri kríži a raduj sa svojím plačom.
14. Počas pôstu sa posti, ale vedz, že Bohu je milý nielen pôst tela, t.j. zdržiavanie sa hriechu, ale predovšetkým striedmosť uší, očí, jazyka a taktiež zdržiavanie srdca od slúženia vášňam.
15. Človek, pristupujúci k duchovnému životu nesmie zabúdať, že je chorý, jeho um je v klame, vôľa je viac naklonená ku zlu ako ku dobru a srdce - v nečistote od klopania v ňom vášní. Preto počiatok duchovného života musí byť vždy v získaní duchovného zdravia.
16. Duchovný život je neustála, neumĺkajúca vojna s nepriateľom spasenia duše: nikdy nespi duševne, tvoj duch musí byť vždy bezpodmienečne čulý, v každom boji vždy volaj na pomoc tvojho Spasiteľa.
17. Boj sa zjednotiť s hriešnymi myšlienkami, ktoré k tebe pristupujú. Keď súhlasíš s takýmito myšlienkami, už si zhrešil vo svojej mysli.
18. Pamätaj, aby si nezahynul, je potrebné mať opravdivé pokánie pred Bohom: „Pane, odpusť a pomôž, neodtrhni odo mňa Tvojho Svätého Ducha.“
19. Neustále pros: „ Strach tvoj, Pane, zasej do môjho srdca." Ó, aký blažený je ten, kto má neustálu bázeň pred Bohom!
20. Celé svoje srdce bez zvyšku oddaj Bohu a pocítiš raj na zemi.
21. Nezotrvávaj nikdy bez práce v nečinnosti, cirkevné a nedeľné dni maj v úcte podľa Božieho prikázania.
22. Tvoja viera sa musí utvrdzovať častým utiekaním sa k pokániu a modlitbe a taktiež ku spoločenstvu s ľuďmi hlbokej viery.
23. Zaveď si spomínanie, zapíš si doňho mená všetkých živých a zomrelých, všetkých, ktorí ťa nenávidia a ubližujú ti, a každodenne sa za nich modli.

MIDI Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora a iné...
http://www.somadollara.com/midi-download/narodni
http://www.somadollara.com/midi-download/zabavni
http://www.yump3.info/trazi.php?query=RUZO+CRVENA&search=1

Vianočné:
http://www.esnips.com/community/christmas
 

Odkazy

Johny Cash: http://hettysplace.he.funpic.de/J-Cash.htm

ttp://www.olzzon.com/g/g.php?a=s&i=g21-01238-0f

http://chezfranie.free.fr/monsiteweb/sommaire.htm

http://www.letterfromjesus.org/globalproject.html

Písmena: http://spiritbooks.thesitefights.com/cgi-

USA Michigan: http://home.planet.nl/~wal01336/

http://www.afrabio.sk/index.php?id=kapucinka

http://www.adriana-psp.com/tags%203.html

http://www.swtmelode.com/swtmelode.html

http://hettysplace.he.funpic.de/inhoud.htm

http://www.angelsthatcare.org/home.html

http://home.planet.nl/~bakk7505/

http://www.brigittastraver.nl/

http://www.adriana-psp.com//

http://www.pijadesigns.com/

http://www.fantasmina.com/

http://www.violaswebsite.nl//

http://www.sandystudio.net/

http://mirandaslog.punt.nl/

http://mediummartina.nl/

http://sandy.bloger.hr/

http://www.pspjet.nl/

http://www.blomsterlady.se/

http://www.birgittasplace.com/

http://www.birgittasplace.com/

http://www.mirca.dk/index_uk.htm

http://slnieckova.sk/bylinky/kapucinka-vacsia/

http://www.veronica.host.sk/fytoterapia/zahr04.htm

http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/biologicka-ochrana-rastlin

http://www.mariannespspsite.se/http://www.swtmelode.com/beauty/

hhttp://exoflora.mayday.sk/modules/news/article.php?storyid=208

     

Moje webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Svet Bábik:
http://svetbabik.czweb.org
Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
Milujem pani P... :
http://milujempanip.wz.cz
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia - CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz
CB rádioamatérske hobby:
http://agnesa.sweb.cz 
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Aishwarya Ray:
http://aishwarya.wz.cz 
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org 
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org 
Svadba:
http://svadbask.unas.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz 
Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

.